Административни Услуги

Общинска администрация Долна Митрополия е една от първите 36 общини, присъединени към Единен портал за достъп до е-административни услуги
04.02.2020

Общинска администрация Долна Митрополия, в качеството си на административен орган (чл. 1, ал. 1 от Закона за електронно управление) има създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“
30.10.2018
Общинска администрация Долна Митрополия, в качеството си на административен орган (чл. 1, ал. 1 от Закона за електронно управление) има създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, което позволява приемане и изпращане на документи по електронен път. Услугите са достъпни през уеб интерфейса на Системата за е-Връчване https://edelivery.egov.bg/ с регистрация чрез квалифициран електронен подпис или ПИК на Националния осигурителен институт (НОИ).

Таблица на предоставяните от общинска админситрация – Долна Митрополия административни услуги
05.09.2017

Отдел "ГР"
15.06.2017

Отдел "Административно, информационно и техническо обслужване"
15.06.2017

Дирекция „Местни данъци и такси“
14.06.2017