Проекти


20.05.2021
Проект: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ се осъществява по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка...

20.05.2021
Проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ-Х кв.33, гр. Долна Митрополия“ се осъществява по  Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014...

26.04.2021
Обща стойност на проекта: 287 761.56 лв. , 100% Европейско финансиране Срок на изпълнение: 12 месеца                 Договорът за финансиране по проект „Патронажна грижа + в община Долна Митрополия“ № BG05M9OP001-6.002-0103-C01, е подписан на 23.04.2021 г., дейностите по проекта се изпълняват от 11.04.2021 г.Цели и очаквани резултати:                Целта на проекта е да осигури подкрепа чрез предоставянето на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в...

11.12.2020
  Удължаване на срока на предоставяне на топъл обяд на крайно нуждаещи се лица, живеещи на територията на община Долна Митрополия по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия в условията на пандемията от COVID-19“ На 22.02.2021 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Долна Митрополия беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Предоставяне на топъл...