Проекти

Проект „Рекултивация и закриване на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия“
13.05.2020

Проект "Патронажни грижи за независим и достоен живот в община Долна Митрополия"
04.07.2019

Проект: „Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия“
23.04.2019

Проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, Процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“
04.04.2019

Проект „Tourism as а bond of perspective development of border region” /„Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“/.
18.10.2018

Проект „Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality” /„Съвместни инвестиции в областта на спешните ситуации в Окръжен Съвет Олт и Община Долна Митрополия“/.
18.10.2018