Проекти


08.06.2022
Проект "Изграждане на тенис кортове в гp. Долна Митрополия и гp. Тръстеник, община Долна Митрополия".Проектът се осъществява по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по подмярка  от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.Проектът предвижда изграждане на тенис кортове в градовете Долна...

18.02.2022
           Проект: „Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в град Тръстеник, община Долна Митрополия.“. Проектът се осъществява по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по подмярка  от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Проектът цели изграждането на спортна площадка и пространство, обзаведено с...

18.02.2022
           Проект: „Изграждане и оборудване на детски площадки в с. Горна Митрополия, с. Подем, с. Брегаре, с. Рибен, Община Долна Митрополия “. Проектът се осъществява по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по подмярка  от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Целта на...

02.11.2021
Проект „Изграждане на спортни площадки за стрийт фитнес в с. Биволаре, с. Комарево, с. Божурица и с. Байкал, община Долна Митрополия“ се осъществява по процедура BG06RDNP001-19.278 „МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския...

14.09.2021
Проект „Изграждане на Посетителски център - с. Байкал, община Долна Митрополия“ се осъществява по процедура BG06RDNP001-19.360 „МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник“, мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Бенефициент по проекта...

20.05.2021
Проект: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ се осъществява по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка...

Търсене