Проекти


26.04.2021
Обща стойност на проекта: 287 761.56 лв. , 100% Европейско финансиране Срок на изпълнение: 12 месеца                 Договорът за финансиране по проект „Патронажна грижа + в община Долна Митрополия“ № BG05M9OP001-6.002-0103-C01, е подписан на 23.04.2021 г., дейностите по проекта се изпълняват от 11.04.2021 г.Цели и очаквани резултати:                Целта на проекта е да осигури подкрепа чрез предоставянето на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в...

11.12.2020
  Удължаване на срока на предоставяне на топъл обяд на крайно нуждаещи се лица, живеещи на територията на община Долна Митрополия по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия в условията на пандемията от COVID-19“ На 22.02.2021 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Долна Митрополия беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Предоставяне на топъл...