Обявления

11.11.2021
Общинската програма за опазване на околната среда се разработва на основание чл. 79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), приема се от Общинския съвет и е основен инструмент за реализиране на Националната екологична политика на местно ниво. Общинската програма за опазване на околната среда е необходима, за да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината с цел запазване...

11.11.2021
Община Долна Митрополия, на основание чл.52, ал.7 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ обява, че е изготвен проект на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Долна Митрополия – 2021-2028год. Програмата за управление на отпадъците на територията на община Долна Митрополия 2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план за управление на отпадъците (НПУО 2021-2028 г.)...

10.11.2021
РАЗГЛАСЯВА На основание чл.550, ал.2 от ГПК Молба за обявяване на смърт на ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ БОНОВ, роден през 1922 г. в с. Комарево, с последен известен адрес: с. Комарево, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. „Омуртаг“ № 1. С определение № 3204 от 28.10.2021г. по гр. дело № 20214430106630/2021 г., на Районен съд Плевен,VIII Граждански състав, в закрито заседание, е постановил да бъде извършено разгласяване от Община Долна...