Административни Услуги
Общинска администрация Долна Митрополия е една от първите 36 общини, присъединени към Единен портал за достъп до е-административни услуги
04.02.2020

Общинска администрация Долна Митрополия е една от първите 36 общини, присъединени към Единен портал за достъп до е-административни услуги (https://egov.bg/wps/portal), разработен от Държавна агенция електронно управление. Разработените услуги са 143 бр. и могат да се заявяват на адрес https://egov.bg/wps/portal „Услуги, предоставяни от общинска администрация“. Заявените чрез Единния модел услуги се получават в профила в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на избрана от заявителя община.