МИГ

Дата на публикуване: 12.05.2022 14:44

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ДОЛНИ ДЪБНИК

 


Проведоха се обществени обсъждания на разработваната Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“

За повече информация ТУК!

 Резюме на Стратегия за ВОМР на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА

РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМРОБЩИНА Долна Митрополия
, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник, кани всички заинтересовани страни за участие в общестрвени обсъждания на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

Срещите ще се проведат на 23 юни 2016 год. по график, както следва:

  • 09:00 часа в Клуб на пенсионера с. Садовец
  • 11:30 часа в заседателната зала на Община Долни Дъбник
  • 14:30 часа в заседателната зала на Община Долна Митрополия


За повече информация ТУК!


Проведоха се обучения на екипа на МИГ, представители на партньорите и местни лидери от територията на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“

 

В изпълнение на дейности по проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ в заседателната зала на община Долна Митрополия се проведоха две еднодневни обучения за екипа на МИГ, представители на партньорите и членове на УС на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, както и две еднодневни обучения за местни лидери – бизнеса, читалища и НПО, малцинства, земеделци, местната власт. Обученията се състояха на 08 и 09 юни 2016 год.

За повече информация ТУК!
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ

 

ОБЩИНА Долна Митрополия, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник, ще проведе две еднодневни обучения за екипа на МИГ, представители на партньорите и членове на УС на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, както и две еднодневни обучения за местни лидери – бизнеса, читалища и НПО, малцинства, земеделци, местната власт.

Обученията ще се проведат на следните дати:

08.06.2016 год.

  • 08:30 часа в заседателната зала на Община Долна Митрополия еднодневно обучение за екипа на МИГ, представители на партньорите и членове на УС на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“;
  • 13:30 часа в заседателната зала на Община Долна Митрополия еднодневно обучение за местни лидери – бизнеса, читалища и НПО, малцинства, земеделци, местната власт.

09.06.2016 год.

  • 08:30 часа в заседателната зала на Община Долна Митрополия еднодневно обучение за екипа на МИГ, представители на партньорите и членове на УС на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“;
  • 13:30 часа в заседателната зала на Община Долна Митрополия еднодневно обучение за местни лидери – бизнеса, читалища и НПО, малцинства, земеделци, местната власт.

Темите на обученията са свързани с прилагане на операции в рамките на стратегиите за ВОМР, функции и отговорности на МИГ и др. Всеки участник в обучението ще има възможност да се консултира с обучителите по теми, свързани с идеи за проекти по отделните Оперативни програми, да зададе въпроси, да придобие нови знания и умения за участие в подготовката и изпълнението на Стратегия за ВОМР

Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-156 от 07.12.2015г., по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

УЧРЕДИ СЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
 „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
 

           На 28 април 2016 г. в заседателната зала на Община Долна Митрополия се проведе учредително събрание на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“, една от основните стъпки при реализирането на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За повече информация ТУК!

http://migdmdd.eu/ - Интернет страница на МИГ Долна Митрополия - Долни ДъбникМестната общност в общините Долна Митрополия и Долни Дъбник обсъди възможните мерки за включване в Стратегията за местно развитие


 

Покана

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ И ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

 

   Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,

   Уважаеми граждани на Община Долна Митрополия и Община Долни Дъбник,

  Общините Долна Митрополия и Долни Дъбник имат удоволствието да Ви поканят да участвате в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.

  Учредителното събрание ще се проведе на 28.04.2016г., от 11:30 часа, в град Долна Митрополия в Заседателната зала на Общинска администрация Долна Митрополия, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група – Долна Митрополия и Долни Дъбник”;

2.Приемане на Устав на сдружението;

3.Приемане на правила и реда за извършване на обществено полезна дейност;

4.Избиране на Управителен съвет – членове, председател и заместник председател;

5.Избиране на Контролен съвет – членове, председател и заместник председател;

6.Други.

  Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като Сдружение в общественополезна дейност.

  Всички физически лица, желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ Долна Митрополия и Долни Дъбник трябва да имат постоянен адрес и/или работят на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник.

  Всички юридически лица, желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ Долна Митрополия и Долни Дъбник трябва да имат адрес на управление на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник.

  Общините Долна Митрополия и Долни Дъбник е необходимо да представят решение на общински съвет за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на община Долна Митрополия и Долни Дъбник по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, от където се вижда, кой ще представлява общината на учредителното събрание.

Юридическите лица с нестопанска цел е необходимо да представят следните документи:

   * Заверено копие вярно с оригинала на актуално състояние на организацията с давност 6 месеца;

   *Заверено копие „вярно с оригинала“ на БУЛСТАТ талона;

  *Легитимно взето решение на компетентният орган, съгласно устава на сдружението/фондацията за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник по подхода ЛИДЕР и по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, от което да е видно кой ще представлява организацията на учредителното събрание;

    * Нотариално заверено пълномощно на представителя, ако не е посочен в актуалното състояние.

Юридическите лица със стопанска цел е необходимо да представят следните документи:

   * Заверено копие вярно с оригинала на актуално състояние на организацията с давност 6 месеца, издадено от Търговският регистър;

   * Легитимно взето решение на компетентният орган, съгласно дружествения договор за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник по подхода ЛИДЕР и по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“;

     *  Нотариално заверено пълномощно на представителя, ако не е посочен в актуалното състояние;

     * Заверено копие „вярно с оригинала“ на регистрационна карта, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за земеделски производители.

Физическите лица е необходимо да представят копие от лична карта, удостоверяващо постоянният адрес на територията на общините Долна Митрополия или Долни Дъбник.

  Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание, която може да намерите на сайта на Общините Долна Митрополия и Долни Дъбник:           http://dolnamitropolia.acstre.com                  http://www.dolni-dabnik.com

  Регистрационната форма и приложените документи се подават в Общината по населено място при посочените по-долу лица за контакт в срок до 22 април 2016 год.

 

Лица за контакт: 

Ралица Иванова – Координатор на проекта

e-mail: rivanova6@gmail.com, Тел.: 0885367815

Красимира Въртелева – гл. специалист „Програми и проекти“ в община Долна Митрополия,

e-mail: krasi_05@abv.bg, Тел.: 0883346290

Валя Груева – ст. експерт "Планиране и проекти" в община Долни Дъбник

e-mail: valia_grueva@mail.bg; Тел.: 0878657114

 


 

Покана за учредително събрание

 

Регистрация за участие

 

Проект на устав

 

Проект на правилник за извършване на обществено полезна дейност

 


 

Информационна брошура за подхода ЛИДЕР, ВОМР и МИГ

 

Презентация ЛИДЕР

 

Презентация ВОМР


Презентация МИГ

 

Община Долна Митрополия  сключи договор по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

 

На 07 декември 2015 год. в гр. София беше подписан тристранен договор между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и Община Долна Митрополия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год.

Договорът е на стойност 58 674,90 лева отпуснати от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Максималната продължителност за проекта е девет месеца.

Получател на финансовата помощ е община Долна Митрополия в качеството си на водещ партньор в сформираното през месец август местно партньорство между: община Долна Митрополия, община Долни Дъбник, НЧ „Неофит Рилски – 1987“ гр. Тръстеник, Фондация с общественополезна дейност „РАЗВИТИЕ - НОВ ВЕК“ с. Рибен и „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ ДМ“ ЕООД гр. Долна Митрополия.

            Финансовата помощ е предоставена за извършване на дейности, които ще допринесат за постигане на целите на подмярката, а именно:

1. подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) в селски райони;

2. подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;

3. подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

4. насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие;

5. подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;

6. подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

 

 

 


Наименование Брой тегления
Договор за финансиране по подмярка 19.1 195 Изтегли документ с име "Договор за финансиране по подмярка 19.1"