Административни Услуги
Отдел "ГРАО"
15.06.2017
Директор на дирекция: Нина Цветанова
Телефон за връзка: 0879 124 958
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
Началник на отдел "ГРАО": Пепа Андреева
Телефон за връзка: 06552/ 20-82
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com

 
 
Административни услуги предлагани от Отдел "ГРАО"
 
Наименование на административна/обществена/социална услуга  Цена/лв Образец на заявление/искане / декларация
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 3 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал 20 лв. Бланка

Декларация
 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 3 лв.

Бланка

Издаване на удостоверение за наследници 3 лв.

Бланка

 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина   3 лв. Бланка
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път безплатно Без заявление
 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 3 лв. Бланка
 Възстановяване или промяна на име безплатно Бланка
 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 3 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 3 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 3 лв.

Бланка

 

Удостоверение за брак

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 3 лв. Бланка
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 3 лв. Бланка
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи безплатно Без заявление
 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал безплатно Бланка
Припознаване на дете безплатно Бланка
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година 3 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за родените от майката деца 3 лв. Бланка
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 3 лв. Без заявление
 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 3 лв Бланка
 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 3 лв.

Бланка

 

Удостоверение

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 3 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 3 лв Бланка
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 3 лв. Бланка
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина  безплатно Бланка
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 3 лв.

Бланка

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 3 лв.

Бланка

 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес  3 лв. Бланка и декларации
 Издаване на удостоверение за правно ограничение 3 лв.

Бланка

Издаване на удостоверение за семейно положение 3 лв.

Бланка

 

Удостоверение

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 10 лв.

Бланка

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 3 лв.

Бланка

 Промяна в актовете за гражданско състояние безплатно

Бланка

 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство безплатно

Бланка

 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство  (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК  безплатно

Молба до Органа по настойничество и попечителство

Декларация- наст. и попечит.1

Декларация- наст. и попечит.2

Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението безплатно

Без заявление

Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа За първа страница - 3 лв. и за всяка следваща  страница 2 лв.

Бланка

Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване За първи подпис 5 лв; за всеки следващ подпис 2 лв.; на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис 10 лв.

Бланка

Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите За първи подпис 5 лв; за всеки следващ подпис 2 лв.; на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис 10 лв. и за съдържание: за първа страница 10 лв.; за всяка следваща 2 лв., а останалите екземпляри се таксуват като преписи

Бланка

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган безплатно

Бланка

Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии безплатно

Заявление свободен текст

ПРОТОКОЛ
за устно искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
 

Протокол