Проект на нормативни документи

Проект на Наредба за изменение и допълнение на "Наредба за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на Община Долна Митрополия" - публикувано на 01.04.2020 г.

Проект на “Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Долна Митрополия“ и предварителна оценка на въздействието
- публикувано на 13.01.2020г.

Уведомление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - публикувано на 27.12.2019 г.

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет -Долна Митрополия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2019 - 2023 год. -
качено на 08.11.2019 г.

Предложение за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Долна Митрополия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 - 2019 г.
- публикуван на 27.12.2018 г.

Проект за приемане на "Наредба за за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Долна Митрополия
- публикуван на 13.12.2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2019 Г.
- публикувано на 19.11.2018 г.

Проект на “Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Долна Митрополия“ и предварителна оценка на въздействието - публикувано на 10.07.2018 г.

 

Проект за изменение и допълнение на "Наредба за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Долна Митрополия" - публикувано на 19.02.2018 г.

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на "Наредба за рекламната дейност на Община Долна Митрополия" - публикувано на 15.06.2017 г.

 

Проект на Наредна за изменени и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Долна Митрополия" -публикувано на 15.05.2017 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на "Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Долна Митрополия" -
публикувано на 12.05.2017 г.

Предложение относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Долна Митрополия


Проект на Наредба за изменение и допълнение на "Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Долна Митрополия
- публикувано на 21.03.2017 г.

Наредбата за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини в община Долна Митрополия и Приложение по чл. 2, ал.1
- публикувано на 06.01.2017 г.


Проект и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци на територията на Община Д.Митрополия
- публикувано на 18.08.2016 г.

Проект на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Долна Митрополия - публикувано на 01.08.2016 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на "Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда" - публикувано на 13.01.2016.

Общинска програма за управление на дейностите по управление на отпадъците - Община Долна Митрополия 2015 - 2015г. - публикувано на 19.11.2015 г.

Проект и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Долна Митрополия - публикувано на 09.09.2013.

Проект и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ. Долна Митрополия - публикувано на 11.12.2013г.

Проект и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общ. Долна Митрополия - публикувано на 11.12.2013г.

Проектонаредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долна Митрополия - публикувано на 10.02.2014г.

Промяна и допълнение в Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Долна Митрополия - публикувано на 04.03.2014г.

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Долна Митрополия - публикувано на 09.12.2014г.

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Долна Митрополия - публикувано на 12.01.2015г.

Проект и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ. Долна Митрополия - публикувано на 12.01.2015г.

Проект и мотиви на наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях и за поправяне, заздравяване или премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи от общ. Долна Митрополия


Общинска програма за закрила на детето 2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Долна Митрополия, от Протокол № 52/ 28.02.2014 г.


В изпълнение на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Долна Митрополия предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Долна Митрополия. - публикувано на 17.11.2016 г.

Проект на ,,Правилник за организацията и дейността на звено ,,Инспекторат“ към администрацията на Община Долна Митрополия“ - публикувано на 23.11.2016

Проект на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Долна Митрополия (2017-2019)

 

Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно – неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в община Долна Митрополия - публикувано на 19.04.2017 г.