Вакантни длъжности

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски в гарнизоните Плевен, София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Русе, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица.
20.07.2020
1.Със заповед № ОХ-411/01.02020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 190 /сто и деветдесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от състава на Сухопътните войски, 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командирите на военните формирования, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 04.09.2020г. 3. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности само от едно приложение. 4.Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит–тест за обща култура и събеседване. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на приемане на военна...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши или средни училища в страната или в чужбина в Националната гвардейска част.
15.07.2020
1.Със заповед № ОХ-491/206.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Националната гвардейска част- военно формирование 54800-гр.София. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част, чрез структурите на Централно военно окръжие, до 08.09.2020 г. 3.Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа подготовка, изпит – тест за обща култура и събеседване. Кандидатите за войници спечелил конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 40 /44/години.   За подробна...

Подбор за назначаване на служител по трудово правоотношение на длъжност Старши специалист "Екология"
16.06.2020

О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв във военни формирования от Военноморските сили, на български граждани завършили средни или висши училища в страната и в чужбина, чрез провеждане на конкурс
10.06.2020
1.Със заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на служба в доброволния резерв във военни формирования от ВМС, на български граждани завършили средни или висши училища, чрез провеждане на конкурс. 2.Кандидатите следва да подадат заявление чрез структурите на ЦВО до 10.07.2020 г. включително.   За подробна информация, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в офис за военен отчет в Община Долна Митрополия, стая № 312. На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.   тел. за контакти – 0888 799 472

Одитен комитет на Община Долна Митрополия
21.05.2020

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
13.05.2020