Вакантни длъжности


28.04.2021
Със заповед № ОХ-280/01.04.2021г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в страната или в чужбина, във военно формирование 28860-Горна Малина. Кандидатите следва да подадат заявление, чрез структурите на Централно военно окръжие по постоянен адрес на местоживеене до 07.2021 г. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка,...

28.04.2021
Със заповед № ОХ-308/15.04.2021г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по провеждане на конкурс за приемане на военна служба в доброволния резерв на лица завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования от състава на ВМС и Централно военно окръжие. Кандидатите следва да подадат заявление до командира на ВМС, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО)...

17.03.2021
Със заповед № ОХ-188/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от състава на Сухопътните войски, за лица завършили средни или висши училища в страната и в чужбина. Кандидатите следва да подадат заявление до командирите на военните формирования, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 23.04.2021г. За подробна информация относно обявените длъжности, може...

03.02.2021
Със заповед № ОХ-48/21.01.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите до 26.02.2020г   За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурса, условията на които трябва да отговарят кандидатите, може да се обърнете...


25.01.2021
С внесените от Народното събрание промени в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се дава възможност на български граждани да преминат срочна служба в доброволния резерв.          Длъжностите за срочна служба в доброволния резерв се обявяват със заповед на министъра на отбраната на РБ. Срокът на срочна служба в доброволния резерв е 6 месеца, два пъти в годината и преминава през 2 етапа: Индивидуална...