ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 38145.297.22, с площ 0,761 кв.м, НТП „Нива“, местност „Стопански двор“ по КККР на с.Комарево
28.09.2020

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 38145.297.16, с площ 1800,00 кв.м, НТП „Нива“, местност „Стопански двор“ по КККР на с.Комарево
28.09.2020

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1285.00 кв.м., представляващ УПИ XV-936, кв. 67 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен /АОС № 7893от 17.10.2013 година
11.09.2020

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: квартален клуб със застроена площ 105.00 кв.м., ведно с правото на строеж, разположен между кв.78, 79 и 83 по плана на гр.Тръстеник
06.07.2020

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 73359.92.389 с площ 1204.00 кв.м., трета категория, начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя“, местност „Изгорелия брест“
06.07.2020

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост /АОС № 648 от 10.12.2001 г./ , с площ 575.00 кв.м. представляващ УПИ XIII, кв.9 по плана на с.Победа
06.07.2020