ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ


09.04.2021
ОБЯВАВ изпълнение на Заповед № РД-08-233 от 05.04.2021 г. на Кмет на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на имот - частна общинска собственост, представляващ: нежилищна сграда с площ 110 кв.м., находяща се в УПИ I-1790, кв.99а по плана на гр.Тръстеник /АОС № 2769 от...

09.04.2021
ОБЯВА В изпълнение на Заповед № РД-08-240 от 08.04.2021 г. на Кмет на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем, за срок от 1 /една/ година на имот –частна общинска собственост с площ 9 940.00 кв.м., представляващ: УПИ I, кв.3 по плана на с.Славовица, област Плевен /АОС № 10160 от 01.04.2021 година/.   Дата и място...

09.04.2021
  ОБЯВА  I. На основание Заповед № РД-08- 232/05.04.2021 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура и в изпълнение на Решение №211 от 30.09.2020г. на Общински съвет – Долна Митрополия, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на земеделски земи от ОПФ, частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти по КККР за гр. Тръстеник, както следва:      1. ПИ с...