ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ


13.09.2021
В изпълнение на Решение № 352 от 27.05.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-550/08.09.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: Масивна едноетажна нежилищна сграда със застроена площ 252,00 кв.м., ведно с правото на строеж,  находяща се...

13.09.2021
В изпълнение на Решение № 367 от 30.06.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-551/08.09.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: Масивна нежилищна сграда със застроена площ 44,00 кв.м., строена през 1961 г., находяща се в централната...

03.09.2021
В изпълнение на Решение № 322 от 31.03.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-541/02.09.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 640.00 кв.м., представляващ УПИ XVI,  кв. 81 по плана на Долна Митрополия, област Плевен /АОС...

03.09.2021
В изпълнение на Решение № 353 от 27.05.2021. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-542 от 02.09.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ застроено дворно място с площ 1730 кв.м., ведно с построените върху него масивна едноетажна...

06.08.2021
В изпълнение на Решение № 341 от 29.04.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-503/05.08.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 570.00 кв.м., представляващ УПИ VII,  кв. 39а по плана на с.Биволаре, област Плевен /АОС №...

06.08.2021
В изпълнение на Решение № 383 от 28.07.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-504/05.08.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на нежилищен урегулиран имот - частна общинска собственост, с площ 13 000 кв.м. представляващ кв.67 по плана на с.Гостиля, област Плевен /АОС №2988...