ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ


03.12.2021
  I. На основание Заповед № РД-08-760/11.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура и в изпълнение на Решение №431 от 26.10.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на земеделски земи от ОПФ, частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с НТП „лозе“ по КККР за с.Подем, както следва:ПИ с идентификатор №...

02.12.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 430 от 26.10.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-761/26.11.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1135.00 кв.м., представляващ УПИ І-2, кв.71,  по плана на село Божурица, област Плевен /АОС №...

19.11.2021
Заповед за откриване на процедуратаТръжни условияПроект на договорПриложенияГрафик за добивКарнет-описи и технологични плановеЗаповед спечелил Обект 1Заповед спечелил Обект 2

15.10.2021
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-628 от 13.10.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: „Отдаване под наем на земеделски земи с НТП „пасище“ от Общински поземлен фонд в землищата на с.Биволаре, с.Божурица, с.Комарево и с.Рибен, само на собственици на ПСЖ, за стопанската 2021-2022 година“ Поземлените имоти са подробно описани и публикувани...

08.10.2021
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 422 от 28.09.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-620 от 06.10.2021 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от нежилищна сграда – публична общинска собственост, разположена в УПИ I-279,...

05.10.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 405 от 31.08.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-610 от 04.10.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1450.00 кв.м., представляващ УПИ IV-181,  кв. 111 по плана на с.Комарево, област Плевен...