Административни Услуги
Отдел "Местни приходи, ревизии и контрол"
14.06.2017
Директор на дирекция: Ивайло Митков
Телефон за връзка: 0879 124 967
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
Началник на отдел "МПРК": Йорданка Илиева
Телефон за връзка: 0878 326 008
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
 
Административни услуги предлагани от Отдел "МПРК"
 
 
Наименование на административна/обществена/социална услуга  Цена/лв Образец на заявление/искане / декларация
 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 10 лв. Бланка
 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж 10 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 10 лв. Бланка
 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси 10 лв. Бланка
  Издаване на копие от подадена данъчна декларация 5 лв. Бланка
Заверка на документи за местни данъци и такси за чужбина безплатно Бланка
Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства 4 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за декларирани данни 4 лв. Завление
Удостоверение
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство безплатно Бланка
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък безплатно Бланка