Общински съвет

Дата на публикуване: 03.07.2014 11:12

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Долна Митрополия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - качено на 25.03.2022г.


Предложение относно: Изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет - Долна Митрополия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - ПРОЕКТРешение № 644/20.10.2020 г. постановено по административно дело №366/2020 по описа на Административен съд - Плевен РЕШИ: ОТМЕНЯ чл. 49. ал.3 и чл.55 ал.1 т.4 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Долна Митрополия, приета с Решение №65 от 29.02.2008 г. на Общински съвет Долна Митрополия и последно изменена с Решение №33/20.12.2019 г. на Общински съвет Долна Митрополия.

На основание чл.21, ал. 1, т. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет- Долна Митрополия приема промяна и допълнение в Наредбата за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Долна Митрополия

Съобщение до жителите на община Долна Митрополия


Съобщение до жителите на община Долна Митрополия


Съобщение до жителите на община Долна Митрополия


Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Долна Митрополия за периода 01.07.2018 г.-31.12.2018 год.


Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Долна Митрополия за периода 01.07.2017 г.-31.12.2017 год.

Съобщение до жителите на Община Долна Митрополия - Изх. № 15/17.01.2020г.

 

Съобщение до жителите на Община Долна Митрополия - Изх. № 14/17.01.2020г.

 

Предложение относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Долна Митрополия
- качено на 11.11.2019 г.

Съобщение до жителите на Община Долна Митрополия - Изх. № 175/08.07.2019 г.

Съобщение до жителите на Община Долна Митрополия
- Изх. № 177/31.05.2018 г.

 

Съобщение до жителите на Община Долна Митрополия - Изх № 34/16.01.2018 г.

 

Съобщение до жителите на Община Долна Митрополия -Изх № 29/16.01.2018 г.

 

Съобщение за промяна на Наредба за рекламната дейност на Община Долна Митрополия

 

Съобщение за промяна на Наредба за управление на общинските пътища - 25.10.2017 г.

 

Съобщение за промяна на наредба - 28.08.2017 г.

 

Съобщение за промяна на наредба - 20.07.2017 г.

Доклад за изпълнението на общинския план за развитие 2007 - 2013 г.

Съобщение за промена на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжение на територията на Община Долна Митрополия

Съобщение за промяна на наредба


Съобщение за промяна на наредба - 23.11.2016 г.

Съобщение до жителите на Община Долна Митрополия - 07.12.2016 г.

 

Съобщение за промяна на Наредба за рекламната дейност в Община Долна Митрополия - 02.06.2017 г.

 

Съобщение за промяна на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество - качено на 27.06.2017 г.