Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.



23.09.2020
За пореден път доблестна постъпка от служител на сметосъбиращата фирма, обслужваща населените места от община Долна Митрополия

21.09.2020
Спортна слава

15.09.2020
Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

11.09.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1285.00 кв.м., представляващ УПИ XV-936, кв. 67 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен /АОС № 7893от 17.10.2013 година

06.07.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: квартален клуб със застроена площ 105.00 кв.м., ведно с правото на строеж, разположен между кв.78, 79 и 83 по плана на гр.Тръстеник

06.07.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 73359.92.389 с площ 1204.00 кв.м., трета категория, начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя“, местност „Изгорелия брест“

16.09.2020
Обявление АГ-04-5697-1/16.09.2020г.

16.09.2020
Обявление № СТСУЕ-02-13-5385(1) от 16.09.2020г

16.09.2020
Обявление № СТСУЕ-02-13-5286(1) от 16.09.2020г