Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.02.07.2020
Заповед № РД- 08-344/30.06.2020 - Във връзка с изменение на Заповед № РД- 08-287/26.05.2020

02.07.2020
Заповед № РД- 08-343/30.06.2020 - Във връзка с изменение на Заповед № РД- 08-270/14.05.2020

30.06.2020
Ден на река Дунав в община Долна Митрополия

20.03.2020
Обява във връзка с отмяна на публични търгове

13.03.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ реална част от масивна едноетажна нежилищна сграда, съставляваща помещение с площ 14.50 кв.м

13.03.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: квартален клуб със застроена площ 105.00 кв.м

26.06.2020
Обявление № СТСУЕ-02-13-3444(1)/26.06.2020 г.

26.06.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от УПИ II, кв.34 по плана на гр.Долна Митрополия /АОС №7716 от 21.02.2013г./ представляваща: Терен №2 с площ 10кв.м

26.06.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от УПИ II, кв.34 по плана на гр.Долна Митрополия /АОС №7716 от 21.02.2013г./ представляваща: Терен №3 с площ 10кв.м