Нормативни документи

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в общинска администрация Долна Митрополия

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конкфликт на интереси


Политика за защита на личните данни в община Долна Митрополия


 Вътрешни правила за обработване, съхранение и защита на лични данни при видеонаблюдение в сградата на Община Долна Митрополия и видеонаблюдение на обществени места на територията на община Долна Митрополия


Вътрешни правила за плащане чрез ПОС терминални устройства на Административни услуги в Община Долна Митрополия

 

Вътрешни-правила за организация на административното обслужване в Община Долна Митрополия

 

Инструкция относно обработването на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в общинска администрация Долна Митрополия

Устройствен правилник на общинска администрация община Долна Митрополия

Закон за управление на отпадъците

Харта на клиента

Кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация Долна Митрополия

Правилник за вътрешния трудов ред на Община Долна Митрополия

Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция на граждани и юридически лица

Наредби на Общински съвет Долна Митрополия

Закон за местното самоуправление и местната администрация


Закон за местните данъци и такси

Закон за достъп до обществена информация

Инструкция за документооборота и информационно - деловодната дейност в общинска администрация гр. Долна Митрополия