Уведомление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Дата на публикуване: 27.12.2019 00:00
 
У  В  Е  Д  О  М  Л  Е  Н  И  Е
 
            На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА и чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с разпоредбите на §5 от Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година, чл.31 от Закона за политическите партии и чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост, при спазване на изискванията на чл.26, ал.3 и ал.4 от ЗНА, Община Долна Митрополия, чрез настоящото публикуване
 
У  В  Е  Д  О  М  Я  В  А
 
Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /по чл.8, ал.2 от ЗОС/.
            На основание чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок – до 27.01.2020 година за предложения и становища по проекта на нормативния акт. Освен на интернет страницата на Община Долна Митрополия /http://www.dolnamitropolia.bg  и e-mail адрес: dolnamitropolia@el-soft.com/, предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат в деловодството на Общината и Общински съвет – Долна Митрополия.
ПРОЕКТ 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /по чл. 8, ал. 2 от ЗОС/
 • 1. Чл. 20 ал.1 се променя по следния начин:
„Със заповед на Кмета на общината, без провеждане на търг или конкурс се предоставят безвъзмездно помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии“.
 • 2. В ал.2 т.3 и т.4 думата „наем“ се заличава и текстовете придобиват следното съдържание:
т.3. „Справка-декларация за помещения и имоти, които местното ръководство на политическата партия /коалиция/ ползва на територията на Общината и правното основание за това.“
т.4. „Декларация от политическата партия /коалиция/, че предоставения имот – частна общинска собственост ще се ползва само по предназначение – за клубна база и няма да се преотстъпва за ползване.“
 
 • 3. Досегашната т.5 на чл.2 се заличава.
 • 4. Чл. 20 ал.3 се променя по следния начин:
Когато с оглед представените доказателства Кметът на Общината установи, че искането е основателно и е налице подходящо свободно помещение, издава заповед за настаняване, въз основа на която са сключва договор за безвъзмездно право на ползване, със срок до края на мандата на Народното събрание.“
 
 
 
 • 5. Чл. 20 ал.4 се променя по следния начин:
„Предоставените помещения на политически партии не може да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване. Такива помещения може да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията. В тези помещения не може да се извършва стопанска дейност.“
 
 • 6. Чл. 20 ал.5 се променя по следния начин:
„Политическите партии, на които са предоставени помещения по ал.1 заплащат експлоатационните разходи, ако има такива. Не се предоставят помещения на организации по ал.1, ако те не са изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползвани други общински имоти.“
 
 • 7. Създава се нова ал.6 на чл. 20 със следното съдържание:
„Договорите с политически партии се прекратяват, когато:
- придобият в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване;
- престанат да отговарят на условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон;
- поради неплащане на експлоатационните разходи за повече от три месеца или при нарушение на забраната по чл.20, ал.4 от настоящата Наредба.“
 • 8. Създава се нова ал.7 на чл. 20 със следното съдържание:
Правоотношенията се прекратяват със заповед на Кмета на Общината, в която се посочва основанието за прекратяване, събраните доказателства и срокът за освобождаване на имота, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на съда е окончателно.
 
Допълнителна разпоредба
 • 9. Измененията и допълненията влизат в сила от деня на приемането им.
 
 
М О Т И В И
към
ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /по чл. 8, ал. 2 от ЗОС/
 
 1. Причини, които налагат изменението:
На 26.07.2019 година, Народното събрание прие Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година /ДВ, бр.60 от 30.07.2019 г./, като в Заключителните разпоредби на закона бяха обнародвани изменения на Закона за политическите партии и Закона за общинската собственост, с които се регламентира отдаването на помещения общинска частна собственост за нуждите на политическите партии. До сега тези помещения се отдаваха под наем без търг или конкурс, по тарифа определена от Общински съвет –Долна Митрополия.
С обнародваните промени се въвежда безвъзмездно предоставяне на помещения – частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии. В тази връзка предлагаме приемането на горе описаните промени.
 1. Цели, които се поставят:
С цел синхронизиране на Наредбата с актове на българското законодателство от по-висока степен е необходимо да се приеме изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Долна Митрополия /НРПУРОИ/, приета на заседание на Общински съвет с Решение № 234 от 23.02.2005 год., /Последна актуализация – декември 2017 година/.
 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганите промени са съобразени със Закона за политическите партии и Закона за общинската собственост, които от своя страна са в съответствие с Европейското законодателство.