Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
21.01.2022
На 21 януари в Народно  читалище „Зора-1990г.” село Победа, беше почетен Денят на родилната помощ. Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на "бабите" - жените, които помагали при раждане на младите булки и невести. Обредността е подчинена главно да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са "бабували" на родилките. В днешни дни Бабинден губи доста от обредните си обичаи,...

13.01.2022
Представяме Ви Информационен Бюлетин на Програмата INTERREG V-A Румъния-България за 2021 г., в който ще намерите данни за напредъка при реализацията на Програмата и други полезни материали.             Информационният Бюлетин е публикуван и на сайта на официалният уеб сайт на Програмата INTERREG V-A Румъния-България - раздел Публикации на програмата: https://www.interregrobg.eu/images/fisiere/newsletter/Newsletter%20RO-BG%202021.pdf.             Каним Ви да посещавате интернет страницата: www.interregrobg.eu, за да сте в течение с последните новини. Публикацията е в изпълнение на...

07.01.2022
Уважаеми съграждани, Във връзка с превоза на пътници по линията Плевен – Тръстеник в часовете 6,30 (от гр. Тръстеник) и 17,30 и 18,30 (от гр. Плевен) информираме, че се изпълняват по транспортна схема на Община Плевен. Кметът на Община Плевен е изпратил в Областна администрация Плевен писмо, в което се отправя искане на разрешение за прилагане на  „спешна мярка“ за следните маршрутни разписания, касаещи Община Долна Митрополия: МР...

06.01.2022
Кметът на община Долна Митрополия, г-жа Поля Цоновска, със своя заповед, ЗАБРАНЯВА провеждането на традиционния празник "Кьорава кобила" на площадите в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия. Мотивите за забраната са драстично увеличеният брой случаи на заразени с COViD-19 жители на общината и демонстративтото неспазване на разпоредбите, наредени в Заповед РД-08-05 от 05.01.2022 г. За издадените заповеди са уведомени органите на МВР, които ще контролират...

04.01.2022
Община Долна Митрополия в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А,  прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст...


03.12.2021
  I. На основание Заповед № РД-08-760/11.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура и в изпълнение на Решение №431 от 26.10.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на земеделски земи от ОПФ, частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с НТП „лозе“ по КККР за с.Подем, както следва:ПИ с идентификатор №...

02.12.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 430 от 26.10.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-761/26.11.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1135.00 кв.м., представляващ УПИ І-2, кв.71,  по плана на село Божурица, област Плевен /АОС №...

19.11.2021
Заповед за откриване на процедуратаТръжни условияПроект на договорПриложенияГрафик за добивКарнет-описи и технологични плановеЗаповед спечелил Обект 1Заповед спечелил Обект 2

15.10.2021
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-628 от 13.10.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: „Отдаване под наем на земеделски земи с НТП „пасище“ от Общински поземлен фонд в землищата на с.Биволаре, с.Божурица, с.Комарево и с.Рибен, само на собственици на ПСЖ, за стопанската 2021-2022 година“ Поземлените имоти са подробно описани и публикувани...

08.10.2021
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 422 от 28.09.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-620 от 06.10.2021 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от нежилищна сграда – публична общинска собственост, разположена в УПИ I-279,...

05.10.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 405 от 31.08.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-610 от 04.10.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1450.00 кв.м., представляващ УПИ IV-181,  кв. 111 по плана на с.Комарево, област Плевен...


13.01.2022
    Уважаеми клиенти,    Страницата на НАП в Интернет: https://nra.bg/, от която клиентите могат да отпечатват формуляри и да получават информация на линк към портала за електронни услуги на НАП: https://portal.nra.bg/, адрес на страницата на НАП във фейсбук: ttps://www.facebook.com/NationalRevenueAgency        Запитвания могат да се изпращат и на официалните електронни адреси на: Информационния център на НАП –     infocenter@nra.bg, Офис на НАП Плевен - td_pleven@ro15.nra.bg   Телефонният номер за отговори на запитвания...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.