Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.02.07.2020
Заповед № РД- 08-344/30.06.2020 - Във връзка с изменение на Заповед № РД- 08-287/26.05.2020

02.07.2020
Заповед № РД- 08-343/30.06.2020 - Във връзка с изменение на Заповед № РД- 08-270/14.05.2020

30.06.2020
Ден на река Дунав в община Долна Митрополия

06.07.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: квартален клуб със застроена площ 105.00 кв.м., ведно с правото на строеж, разположен между кв.78, 79 и 83 по плана на гр.Тръстеник

06.07.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 73359.92.389 с площ 1204.00 кв.м., трета категория, начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя“, местност „Изгорелия брест“

06.07.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост /АОС № 648 от 10.12.2001 г./ , с площ 575.00 кв.м. представляващ УПИ XIII, кв.9 по плана на с.Победа

06.07.2020
Обявление № СТСУЕ-02-13-3954(1)/06.07.2020 г.

03.07.2020
Обявление № СТСУЕ-02-13-3644(1)/02.07.2020 г.

03.07.2020
Обявление № СТСУЕ-02-13-3529(1)/02.07.2020 г.