Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
14.09.2021
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   Общинска администрация Долна Митрополия Ви кани да отпразнувате идентичността и единството в Европа, като се включите в стартирана от програмата Interreg V-A Румъния - България онлайн инициатива “Народни носии - идентичност и култура, начини да се разберем“, начин да отбележим 10 години Европейско Сътрудничество на 21 септември.   Как точно?   Красотата на културата е в разнообразието и всяка страна има своя история и традиции. Народните носии са...

14.09.2021
На 13.09.2021 г. Кметът на Община Долна Митрополия, г-жа Поля Цоновска, председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия-Долни Дъбник“ - г-н Петър Петров и г-жа Татяна Георгиева - член на Управителния съвет на Сдружението, подписаха Административен договор № BG06RDNP001-19.360-003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.360 „МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник“, мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа...

14.09.2021
На 13.09.2021 г. Кметът на Община Долна Митрополия, г-жа Поля Цоновска, председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия-Долни Дъбник“ - г-н Петър Петров и г-жа Татяна Георгиева - член на Управителния съвет на Сдружението, подписаха Административен договор № BG06RDNP001-19.360-003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.360 „МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник“, мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа...

13.09.2021
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   През месец ноември 2021 година ще се проведе кампания “Home connect – доброто ни свързва“, която е част от корпоративната социална отговорност на представителството на BOSCH - домакински уреди в България. Хората, които желаят да дарят свой употребяван електроуред – печка, пералня или хладилник в сервиз на марката BOSCH и след ремонт за сметка на компанията, той ще бъде дарен на нуждаещите се...

10.09.2021
Удължен е срока за кандидатстване по обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.20-2021 0 до 13.09.2021 г., 17:30 ч. За повече информация може да натиснете тук.

03.09.2021
На 07 септември 2021 година започва планираното за 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави – членки на Европейския съюз. Преброяване 2021 обхваща периода между 7 септември и 3 октомври 2021 г., като от 7.09.2021 г. започва електронното преброяване и същото ще продължи до 24.00 часа на 17.09.2021 г. Всеки гражданин, който живее на територията на България ще може да преброи себе...

13.09.2021
В изпълнение на Решение № 352 от 27.05.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-550/08.09.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: Масивна едноетажна нежилищна сграда със застроена площ 252,00 кв.м., ведно с правото на строеж,  находяща се...

13.09.2021
В изпълнение на Решение № 367 от 30.06.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-551/08.09.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: Масивна нежилищна сграда със застроена площ 44,00 кв.м., строена през 1961 г., находяща се в централната...

03.09.2021
В изпълнение на Решение № 322 от 31.03.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-541/02.09.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 640.00 кв.м., представляващ УПИ XVI,  кв. 81 по плана на Долна Митрополия, област Плевен /АОС...

03.09.2021
В изпълнение на Решение № 353 от 27.05.2021. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-542 от 02.09.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ застроено дворно място с площ 1730 кв.м., ведно с построените върху него масивна едноетажна...

06.08.2021
В изпълнение на Решение № 341 от 29.04.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-503/05.08.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 570.00 кв.м., представляващ УПИ VII,  кв. 39а по плана на с.Биволаре, област Плевен /АОС №...

06.08.2021
В изпълнение на Решение № 383 от 28.07.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-504/05.08.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на нежилищен урегулиран имот - частна общинска собственост, с площ 13 000 кв.м. представляващ кв.67 по плана на с.Гостиля, област Плевен /АОС №2988...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.