Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
28.11.2022
Четири детски градини от община Долна Митрополия се включиха в седмицата на предприемачеството. Инициативата е организирана от Джуниър Ачийвмънт България. Децата от ДГ "Щастливо детство" – гр. Тръстеник участваха в открит педагогически практикум по предприемачество и инициативност, проведен на 16.11.2022 г. Под вещото ръководство на ментора Тодор Тодоров, децата създадоха собствена фирма "Глинотворилница". Изработиха скулптури, релефи и сувенири от глина, съчетани с естествени природни материали, които...

22.11.2022
Тази година НЧ "Неофит Рилски-1872" отбеляза деня на християнското семейство по свой начин, различен но показващ споделянето доверието уважението и най - вече подкрепата в семейството. Със игри, закачки, послания, малко състезателен дух зарадвахме децата и техните родители, баби и близки. 


08.11.2022
До 6- ти януари 2023 г. е отворен прием на документи за подпомагане  по подмярка  6.1  „Стартова помощ за млади земеделски стопани" ОТ ПРСР 2014- 2020 Г.  Ще бъдат подпомогнати проекти на млади фермери, с които ще се подобри цялостната им дейност и конкурентоспособност на стопанствата им. Подпомагането е безвъзмездно, в размер на 25 000 евро. Национална служба за съвети в земеделието териториален областен офис - Плевен...

31.10.2022
На 25.10.2022 г. в гр. Тръстеник се подписа протокол за  откриване на строителна площадка за обект: „Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в град Тръстеник, община Долна Митрополия", който е част от проект: „Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в град Тръстеник, община Долна Митрополия.“ по ПРСР 2014-2020 г.  Обект: " Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в град Тръстеник, община Долна Митрополия " е финансиран по процедура чрез...

31.10.2022
Ден на народните будители   В навечерието на 1 ноември - Деня на народните будители, в  Народно Читалище „Зора -1990г.” село Победа историята оживя с представянето на исторически спектакъл „Хилядолетната България“. Със своя урок по родолюбие и с чувство на национална гордост, д-р Искрен Красимиров успя да запали искрата в сърцата на аудиторията от местни общественици и ученици.  Отдадена бе почит и признателност към святото дело на...

14.11.2022
В изпълнение на Решение № 651 от 28.10.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-569/10.11.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 15,54 кв....

14.11.2022
В изпълнение на Решение № 651 от 28.10.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-570/10.11.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 15,50 кв....

14.10.2022
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-514 от 12.10.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: „Отдаване под наем на земеделски земи с НТП „пасище“ от Общински поземлен фонд в землищата на с.Байкал, с.Биволаре, с.Брегаре, с.Божурица, гр.Долна Митрополия, с.Комарево, с.Крушовене, с.Ореховица, с.Подем, с.Рибен, с.Славовица, с.Ставерци и гр.Тръстеник само на собственици на ПСЖ, за...

23.09.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 621 от 31.08.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-455/20.09.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект - Автоспирка – публична общинска собственост, находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр....

23.09.2022
ОБЯВА На основание Заповед №РД-08-452/20.09.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Нежилищно помещение с площ 13,50 кв. м., находящо се в Административната сграда на Кметство – с. Славовица, разположена в УПИ І, кв.22...

23.09.2022
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 583 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-463/21.09.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на частта на общината от съсобствена нежилищна сграда на три етажа /ЗП 223 кв.м./, построена през 1964 година в УПИ XXIV, кв.59 по...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.