Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
25.02.2021
Днес на 25.02.2021 г. в гр. Долна Митрополия и  в гр. Тръстеник се подписаха протоколи за  откриване на  строителни площадки за следните обекти: обект: "Изграждане на спорна площадка в УПИ-X, кв.33, гр.Долна Митрополия" по проект „Изграждане на спорна площадка в УПИ-X, кв.33, гр.Долна Митрополия" по ПРСР 2014-2020 г. обект: "Реконструкция на централен площад в гр. Тръстеник", който е част от проект: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски...

24.02.2021
Проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия в условията на пандемията от COVID-19“   На 22.02.2021 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Долна Митрополия беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия в условията на пандемията от COVID-19“ по операция „Топъл обяд в условия на пандемията...

24.02.2021
На 12.09.2018 г. Община Долна Митрополия подписа Партньорско споразумение с Регионалния офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България за споделяне и разпространение на информация за Програмата Interreg V-A Румъния-България към местните общности, институции, граждани и заинтересовани участници. В тази връзка, бихме искали да Ви информираме, че инициативата Interreg Volunteer Youth (IVY), стартирана от ГД „Регионална политика“ и Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR),...

16.02.2021
На територията на община Долна Митрополия функционира Домашен Социален Патронаж с 3 кухни разпределени съответно в гр.Долна Митрополия, с.Подем и с.Крушовене. Общият брой записани на патронаж лица на които се доставя ежедневно топла храна е около 410 души.           От 18.01.2021 г. община Долна Митрополия изпълнява и проект “ Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в Община Долна Митрополия в условията на пандемията от COVID-19”. В...

16.02.2021
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), община Долна Митрополия има удоволствието да ви представи: Проект на План за интегрирано развитие на община Долна Митрополия за периода 2021-2027г. Планът за интегрирано развитие на Община Долна Митрополия (ПИРО) за периода 2021-2027г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за...

09.02.2021
За трета поредна година  НЧ „ЗОРА-1990г.“село ПОБЕДА организира „РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЧКИ С КАУЗА“, в която деца и доброволци ръчно изработват мартенички. Тази година, поради пандемичната обстановка, деца и доброволци творят от къщи. Инициативата е с цел провеждане на мартенски базар и реализиране на допълнителни средства за провеждане на летни дейности с децата от селото. Материалите са осигурени от любезните ни спомоществователи Лилия и Божидар Бояджиеви. Купувайки...


23.02.2021
В изпълнение на Решение № 250 от 30.12.2020г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-83/16.02.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 470.00 кв.м. представляващ УПИ XVII, кв.5 по плана на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС № 3174...

23.02.2021
В изпълнение на Решение № 227 от 30.10.2020г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-82/16.02.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 1060.00 кв.м. представляващ УПИ XXII, кв.18 по плана на с.Славовица, област Плевен /АОС № 1504...

23.02.2021
В изпълнение на Решение № 226 от 30.10.2020г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-81/16.02.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 645.00 кв.м. представляващ УПИ IV, кв.34 по плана на с.Крушовене, област Плевен /АОС № 8843...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.