Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.23.03.2021
   На 22.03.2021 г. в гр. Долна Митрополия се подписа протокол за  откриване на строителна площадка за обект: Благоустрояване централен градски площад на град Долна Митрополия, който е част от проект: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ по ПРСР 2014-2020 г.  Обект: "Благоустрояване на централен градски площад в гр. Долна Митрополия" е финансиран по процедура чрез подбор-BG06RDNP001-7.006 –...


18.03.2021
Националният комитет за образование по астрономия и Общински център за извънучилищни дейности, с. Байкал Ви канят на онлайн астрономическо и културно събитие, посветено на пролетното равноденствие в петък, 19 март от 11,30 ч. Събитието се организира от Иранската асоциация на учителите по астрономия и Международният Астрономически съюз и е във връзка с иранският празник Nowrooz. Участници са учители и ученици от Иран, Япония, Румъния и...

09.04.2021
ОБЯВАВ изпълнение на Заповед № РД-08-233 от 05.04.2021 г. на Кмет на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на имот - частна общинска собственост, представляващ: нежилищна сграда с площ 110 кв.м., находяща се в УПИ I-1790, кв.99а по плана на гр.Тръстеник /АОС № 2769 от...

09.04.2021
ОБЯВА В изпълнение на Заповед № РД-08-240 от 08.04.2021 г. на Кмет на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем, за срок от 1 /една/ година на имот –частна общинска собственост с площ 9 940.00 кв.м., представляващ: УПИ I, кв.3 по плана на с.Славовица, област Плевен /АОС № 10160 от 01.04.2021 година/.   Дата и място...

09.04.2021
  ОБЯВА  I. На основание Заповед № РД-08- 232/05.04.2021 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура и в изпълнение на Решение №211 от 30.09.2020г. на Общински съвет – Долна Митрополия, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на земеделски земи от ОПФ, частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти по КККР за гр. Тръстеник, както следва:      1. ПИ с...
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.