Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
15.06.2021
 Тази година 17-то Национално “АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ” 2021 се проведе хибридно, ,традиционно на красивия  бряг на река Дунав в село Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен  и онлайн чрез излъчване на живо (live streaming) от официалната страница във фейсбук на Общински център за извънучилищни дейности – с. Байкал. Проявата е под патронажа на Министъра на образованието и науката и Кмета на община Долна Митрополия г-жа Поля...

15.06.2021
Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагане на подхода. Информационните срещи ще се проведат в следните населени места в обхвата на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:   В гр. Тръстеник, община Долна Митрополия: дата: 16.06.2021 г., час: 10:00...

07.06.2021
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, По инициатива на Кмета на община Долна Митрополия – г-жа Поля Цоновска са разработени следните програми: Програма за енергийна ефективност на Община Долна Митрополия за периода 2021- 2025 г.  Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021- 2023 г. Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021- 2030 г. Програма за енергийна ефективност на община Долна Митрополия е...

01.06.2021
Детско парти с много игри, забавления и дискотека на открито организираха Кметство с. Ореховица и НЧ "Отец Паисий - 1910" по случай 1-ви юни международен ден на детето. Децата на ОУ "Христо Смирненски" и ДГ "Слънце", както и малки и големи жители и гости на Ореховица дошли на партито се забавляваха до насита на площада пред читалището. Да видиш радостта в детските очи, това е безценно и...

01.06.2021
Народно читалище „Зора-1990г.“ село Победа отбеляза своя 30-годишен  юбилей в онлайн среда. С инициативата ЮБИЛЕЙНА ОНЛАЙН СЕДМИЦА в продължение на 6 дни от 25 до 30май бяха публикувани кратки видеоклипове, които запознават аудиторията на „Виртуално читалище „Зора-1990“ село Победа с предисторията и учредяването, развитието на библиотечния и сграден фонд, самодейността, летните дейности, проектите и наградите, инициативите и доброволчеството в Читалището през годините. Кулминацията бе на...


11.06.2021
ОБЯВА  На основание Заповед № РД-08-343 от 09.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена нива“, „зеленчукова градина“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2021/2022 година, както следва:На 24.06.2021г. от...

04.06.2021
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-333 от 02.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена орна земя“, „ерозирала нива“, „друг вид нива“, „деградирала орна земя“ за срок от три стопански години, считано от началото на...

04.06.2021
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 351 от 27.05.2021год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-321 от 31.05.2021 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за офис с...

04.06.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 323 от 31.03.2021. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-332 от 02.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ застроено дворно място с площ 695.00 кв.м., ведно с построените върху него масивна едноетажна...

04.06.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 320 от 31.03.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-08-331/02.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 550.00 кв.м. представляващ УПИ X, кв.13 по плана на с.Победа, област Плевен /АОС № 432...

09.04.2021
ОБЯВАВ изпълнение на Заповед № РД-08-233 от 05.04.2021 г. на Кмет на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на имот - частна общинска собственост, представляващ: нежилищна сграда с площ 110 кв.м., находяща се в УПИ I-1790, кв.99а по плана на гр.Тръстеник /АОС № 2769 от...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.