Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.21.10.2020
Заповед № РД 01-205/20.10.2020 г. - във връзка с регистрирани случай на COVID-19 и отчетена 14-дневена заболеваемост на и над 60 на 100 000 население за последните две седмици на територията на област Плевен

19.10.2020
МОСВ напомня, че на 27 ноември изтича срокът за регистрация на кладенци

16.10.2020
Читалищния екип при НЧ"Неофит Рилски-1872" - гр.Тръстеник поднесе цветя на паметника на своя съгражданин летец полковник Павел Павлов

28.09.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 38145.297.22, с площ 0,761 кв.м, НТП „Нива“, местност „Стопански двор“ по КККР на с.Комарево

28.09.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 38145.297.16, с площ 1800,00 кв.м, НТП „Нива“, местност „Стопански двор“ по КККР на с.Комарево

11.09.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1285.00 кв.м., представляващ УПИ XV-936, кв. 67 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен /АОС № 7893от 17.10.2013 година

22.10.2020
Обявление № СТСУЕ-02-10-5739(1) от 22.10.2020г

19.10.2020
Обявление АГ-04-6599-1/19.10.2020 г.

15.10.2020
Съобщение № РР 04-67(3) от 14.10.2020 г. - съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите