Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.30.07.2020
ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,           Във връзка с изпълнението на чл.8 и чл.13 от ЗРР и чл.35...

20.07.2020
Заповед № РД- 08-384/15.07.2020 - относно удължаване на срока на обявената с Решение № 325/14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Р. България

20.07.2020
Заповед № РД- 08-383/15.07.2020 - относно удължаване на срока на обявената с Решение № 325/14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Р. България

06.07.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: квартален клуб със застроена площ 105.00 кв.м., ведно с правото на строеж, разположен между кв.78, 79 и 83 по плана на гр.Тръстеник

06.07.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 73359.92.389 с площ 1204.00 кв.м., трета категория, начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя“, местност „Изгорелия брест“

06.07.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост /АОС № 648 от 10.12.2001 г./ , с площ 575.00 кв.м. представляващ УПИ XIII, кв.9 по плана на с.Победа

03.08.2020
Обявление за изработване на ПУП за определяне на санитарно-охранителна зона около 5 бр. шахтови кладенци в имот с идент. 16345.111.5,с.Горна Митрополия
Обявление за изработване на ПУП за определяне на санитарно-охранителна зона около 5 бр. шахтови кладенци...

03.08.2020
Обявление за изработване на ПУП за определяне на санитарно-охранителна зона около 2 бр. шахтови кладенци в имот с идент. 16345.91.5,с.Горна Митрополия
Обявление за изработване на ПУП за определяне на санитарно-охранителна зона около 2 бр. шахтови кладенци...

03.08.2020
Уведомително писмо от Община Гулянци за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
Уведомително писмо от Община Гулянци за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия