ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ


29.06.2021
На основание Заповед № РД-08-375 от 24.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „зеленчукова култура“ и „зеленчукова градина“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2021/2022 година, както следва:   ...

11.06.2021
ОБЯВА  На основание Заповед № РД-08-343 от 09.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена нива“, „зеленчукова градина“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2021/2022 година, както следва:На 24.06.2021г. от...

04.06.2021
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-333 от 02.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена орна земя“, „ерозирала нива“, „друг вид нива“, „деградирала орна земя“ за срок от три стопански години, считано от началото на...

04.06.2021
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 351 от 27.05.2021год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-321 от 31.05.2021 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за офис с...

04.06.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 323 от 31.03.2021. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-332 от 02.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ застроено дворно място с площ 695.00 кв.м., ведно с построените върху него масивна едноетажна...

04.06.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 320 от 31.03.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-08-331/02.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 550.00 кв.м. представляващ УПИ X, кв.13 по плана на с.Победа, област Плевен /АОС № 432...