ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ


29.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 525 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-155/20.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Помещение с площ 61.10 кв.м., представляващо част от първия етаж на Административната сграда...

29.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение №524 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-154/20.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с площ от 1.00 кв.м., находяща се на първия етаж на Административната сграда на Община...

29.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение №523 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-153/20.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от обект - Автоспирка – публична общинска собственост, находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна Митрополия,...

29.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 527 от 31.03.2022г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-156/20.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на имот – публична общинска собственост, представляваща: Стоматологичен кабинет с площ 13.86 кв.м., ½ от...

29.04.2022
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-162 от 26.04.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена орна земя“, „друг вид нива“, „друг вид земеделска земя“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската...

11.04.2022
ОБЯВА В изпълнение на Заповед № РД-08-120 от 06.04.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на имот – частна  общинска собственост с площ 9 940.00 кв.м., представляващ: УПИ I, кв.3 по плана на с.Славовица, област Плевен /АОС № 10160 от 01.04.2021 година/.     ...