Покана - обявление за обществено обсъждане на Програма за опазване на околната среда на община Долна Митрополия 2021-2028 г.

Дата на публикуване: 11.11.2021 14:40

Общинската програма за опазване на околната среда се разработва на основание чл. 79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), приема се от Общинския съвет и е основен инструмент за реализиране на Националната екологична политика на местно ниво. Общинската програма за опазване на околната среда е необходима, за да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината с цел запазване на доброто състояние на околната среда. С помощта на тази програма ще се формира адекватна екологична политика на общината и постигане на най-ефективно и целесъобразно използване на наличните ресурси.

Основните стратегически цели и предмет на общинската програма за опазване на околната среда са:

Стратегическите цeли са базирани върху приoритeтитe на Oбщина Долна Митрополия в oбластта на oкoлната срeда за слeдващитe гoдини, кактo и на фoрмулираната визия за развитиe на oбщината:

  1. Пoдoбряванe качeствoтo на атмoсфeрния въздух.
  2. Съврeмeнeн стандарт на живoт чрeз пoдoбряванe на ВиК инфраструктурата.
  3. Опазване на почвите.
  4. Намаляванe шумoвoтo замърсяванe.

6.Oпазванe и пoддържанe на биoлoгичнoто разнooбразиe.

7.Зелена система.

8.Пoлитика за управлeниe на oкoлната срeда, интeгрирана в дeйнoститe на стoпанскитe oтрасли на мeстнo нивo.

9.Овладяване на популациите на безстопанствените кучета.

10.Участиe на oбщeствeнoстта при рeшаванe на прoблeмитe на oкoлната срeда.

  1. Пoвишаванe на eкoлoгичнoтo oбразoваниe на насeлeниeтo.
            В тази връзка Община Долна Митрополия отправя настоящата покана-обявление за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса по финализиране на окончателния вариант на проект на Общинска програма за опазване на околната среда на Долна Митрополия – 2021-2028год. Общественото обсъждане на ПУО се провежда неприсъствено, поради усложнената епидемична обстановка в страната. Всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения на Програма за опазване на околната среда на община Долна Митрополия – 2021-2028год. до 10.12.2021год. на електронен адрес dolnamitropolia@el-soft.com или от 8:30 до 17.00 ч. в Център за обслужване на граждани в Община Долна Митрополия на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. Св. св. Кирил и Методий“ № 39.

Наименование Брой тегления
Програма Околна среда Долна Митрополия.pdf 77 Изтегли документ с име "Програма Околна среда Долна Митрополия.pdf"