ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ ЗА СТРИЙТ ФИТНЕС В С. БИВОЛАРЕ, С. КОМАРЕВО, С. БОЖУРИЦА И С. БАЙКАЛ, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“

Дата на публикуване: 02.11.2021 14:21

Проект „Изграждане на спортни площадки за стрийт фитнес в с. Биволаре, с. Комарево, с. Божурица и с. Байкал, община Долна Митрополия“ се осъществява по процедура BG06RDNP001-19.278 „МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Бенефициент по проекта е Община Долна Митрополия. Договор за БФП № BG06RDNP001-19.278-006-C01 е подписан на 29.10.2021 г., като стойността му възлиза на 60 022.64 лв.

Проектното предложение включва изграждането на спортни площадки за стрийт фитнес в четири населени места на територията на община Долна Митрополия. Площадките ще бъдат разположени на подходящи за целта терени, открити, общодостъпни и оборудвани с подходящите уреди за стрийт фитнес. Ще бъдат монтирани спортно съоръжение за лицеви опори, комбинирано спортно съоръжение успоредка и лост за набиране, комбинирано спортно съоръжение „шведска стена“ и ръкоход, стъпки за баланс, пейки, кошчета и указателна табела.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 30.06.2023 г.