ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР - С. БАЙКАЛ, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ"

Дата на публикуване: 14.09.2021 16:25


Проект „Изграждане на Посетителски център - с. Байкал, община Долна Митрополия“ се осъществява по процедура BG06RDNP001-19.360 „МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник“, мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Бенефициент по проекта е Община Долна Митрополия. Договор за БФП № BG06RDNP001-19.360-003-C01 е подписан на 13.09.2021 г., като стойността му възлиза на 149 687.14 лв.

Проектното предложение включва преустройство на съществуваща бивша училищна сграда за нуждите на Посетителски център в с. Байкал. Предвижда се центъра да е съставен от две зали - зала „Вдъхновение от Дунав“, която да запознава с природното богатство на р. Дунав в региона и зала „Под звездите на Дунав“, която да показва Слънчевата система и Космоса от поречието на реката, чрез използването на визуални дигитални средства. Предвидено е центъра да се използва като място предоставящо услуги с познавателна и образователна цел, предназначено основно за деца и ученици.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 30.06.2023 г.


 

Търсене