О Б Я В А В изпълнение на Решение № 322 от 31.03.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-541/02.09.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост

Дата на публикуване: 03.09.2021 11:15

В изпълнение на Решение № 322 от 31.03.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-541/02.09.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 640.00 кв.м., представляващ УПИ XVI,  кв. 81 по плана на Долна Митрополия, област Плевен /АОС № 149 от 10.06.1998 година/.

  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 14.09.2021г., от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 21.09.2021 г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена8 610,00 лв. (осем хиляди шестстотин и десет лева) без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 13.09.2021г. (до 16:00 ч. на 20.09.2021г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:

IBAN  BG78IABG74738410032300,

BIC IABGBGSF,

Вид плащане 447000,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 13.09.2021г. (до 16:00 ч. на 20.09.2021г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС – 861,00 лв. /осемстотин шестдесет и един лева/ внесен до 16:00ч. на 13.09.2021г. /до 16:00ч. на 20.09.2021г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:

  IBAN BG 54IABG7473 33100300 73

  BIC IABGBGSF

  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен

  1. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред тръжната комисия необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.

За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Стопански дейности“.