ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост

Дата на публикуване: 04.06.2021 14:22

ОБЯВА

В изпълнение на Решение № 351 от 27.05.2021год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-321 от 31.05.2021 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за офис с площ 16.80 кв.м., находящо се в Административната сграда на Кметство и Читалище, разположени в имот с кадастрален №318, кв.119а по плана на с. Крушовене /АОС №286 от 21.12.2000 година/.
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 15.06.2021 г. от 12:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 22.06.2021 г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена на месечна наемна вноска е в размер на 29.40 лв. /двадесет и девет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл.3, ал.5, т.1, буква „м“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. до 14.06.2021г. (до 16:00ч. до 21.06.2021 г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документациядо 16:00 ч. до 14.06.2021 г. (до 16:00ч. до 21.06.2021 г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС, представляващ сума в размер на 2.94 лв. (два лева и деветдесет и четири стотинки), се внася до 16:00ч. до 14.06.2021г. /до 16:00ч. до 21.06.2021 г.. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
IBAN  BG54IABG74733310030073
BIC  IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен
  1. Оглед на имотаможе да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0878 24952 – Отдел „Стопански дейности“