ПРОЕКТ : "Изграждане на спорна площадка в УПИ-X, кв.33, гр.Долна Митрополия"

Дата на публикуване: 20.05.2021 11:01

Проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ-Х кв.33, гр. Долна Митрополия“ се осъществява по  Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Бенефициент по проекта е Община Долна Митрополия. Договора за БФП № BG06RDNP001-7.007-0088 е подписан на 09.05.2019 г. като стойността му възлиза на 97 372.16 лв.

Проектът предвижда изграждане на спортна площадка и пространство, обзаведено с подходящи уреди и съоръжения. Площадката ще е открита и мултифункционална за волейбол, баскетбол и мини футбол. Основната цел проекта е да направи спорта за гражданите – както за младото така и за възрастното население, по-достъпен и да стимулира спортния дух.