Проект: „Патронажна грижа + в община Долна Митрополия“

Дата на публикуване: 26.04.2021 15:00


Обща стойност на проекта: 431 642,34 лв
 , 100% Европейско финансиране
Срок на изпълнение: 18 месеца
Договорът за финансиране по проект „Патронажна грижа + в община Долна Митрополия“ № BG05M9OP001-6.002-0103-C01, е подписан на 23.04.2021 г., дейностите по проекта се изпълняват от 11.04.2021 г.

Съгласно подписаното допълнително споразумение № BG05M9OP001-6.004-0056-С01, процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“ потребителите продължават да получават съответната услуга още 6 месеца, до 12.10.2022 г. включително.

Цели и очаквани резултати: Целта на проекта е да осигури подкрепа чрез предоставянето на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID - 19, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на коронавируса. Предвид създалата се ситуация и безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID - 19 е необходимо да се осигури продължаване на подкрепата на лицата, които са най-застрашени. Настоящият проект е насочен към надграждане на създадения модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от коронавируса. Проекта предвижда включване и на двете  направления - дейност Патронажна грижа и дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейност. Екипът по направление 1 ще предоставя мобилни почасови услуги в домашна среда – за лична и здравна помощ, за социална подкрепа, помощ при комунално-битови дейности и за доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост със средства на потребителите на 80 нуждаещи се лица. Предоставяните услуги  ще са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот на потребителите при спазване на всички предпазни мерки за разпространение на Ковид - 19. Екипът по направление 2 ще извършва почистване и дезинфекция на сградният фонд на местата на които се предоставят социални услуги, делегирани от държавата дейности, с цел защита и предпазване на ползвателите и служителите от COVID-19. Това ще гарантира осигуряване продължаваща подкрепа и в извънредна обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на коронавируса. 

Прием  на заявления за длъжността „Чистач – хигиенист“ за 9 броя на трудово правоотношение до 11.04.2022 г

Наименование Брой тегления
Информация за подписването на допълнително споразумение.pdf 4 Изтегли документ с име "Информация за подписването на допълнително споразумение.pdf"
инфо ПРОЕКТ ПАТР. ГРИЖИ +.pdf 22 Изтегли документ с име "инфо ПРОЕКТ ПАТР. ГРИЖИ +.pdf"
ОБЯВА хигиенисти.pdf 32 Изтегли документ с име "ОБЯВА хигиенисти.pdf"