Обект: "Благоустрояване на централен градски площад в гр. Долна Митрополия"

23.03.2021 14:12

   На 22.03.2021 г. в гр. Долна Митрополия се подписа протокол за  откриване на строителна площадка за обект: Благоустрояване централен градски площад на град Долна Митрополия, който е част от проект: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ по ПРСР 2014-2020 г.

 Обект: "Благоустрояване на централен градски площад в гр. Долна Митрополия" е финансиран по процедура чрез подбор-BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Изпълнението на проект: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ стартира на 28.05.2019 г. с подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.006-0106-C01 и е със срок на изпълнение 36 месеца.

Общата стойност на проект: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ " е 751 489,68 лева, от които 638 766,22 лева европейско и 112 723,46 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

В инвестиционния проект на обект: "Благоустрояване на централен градски площад в гр. Долна Митрополия" са предвидени демонтажни работи на съществуващите тротоарни плочи и настилки, бордюри, парапети, елементи на градското обзавеждане, които ще бъдат заменени с нови и ще бъде изградено ново водно съоръжение - фонтан със стъпала. За всички зелени площи се предвижда почистване озеленяване и обновяване на растителността, чрез засаждане на растителни видове.

Основната цел е подобряването на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, повишаване качеството на живот за населението, чрез осигуряване на места за отдих, игра и обществени мероприятия отговарящи на съвременните изисквания за дизайн, организация и чиста околна среда. Стимулиране на социално - икономическото развитие и предпоставка за повишаване качеството на живот на населението.