ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1135.00 кв.м., представляващ УПИ І-2, кв. 71 по плана на с. Божурица, област Плевен

Дата на публикуване: 03.11.2020 16:23

ОБЯВА


В изпълнение на Решение № 210 от 30.09.2020г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-561/30.10.2020 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1135.00 кв.м., представляващ УПИ І-2,  кв. 71 по плана на с. Божурица, област Плевен /АОС № 2998 от 26.02.2007година/.
 
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 13.11.2020 г., от 11:30ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 20.11.2020 г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена5 130,00 лв. (пет хиляди сто и тридесет лева) без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. до 12.11.2020г. (до 16:00 ч. до 19.11.2020г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документациядо 16:00 ч. до 12.11.2020г. (до 16:00 ч. до 19.11.2020г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС – 513,00 лв. (петстотин и тринадесет лева) внесен до 16:00ч. до 12.11.2020 г. /до 16:00ч. до 19.11.2020г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
  IBAN BG 54IABG7473 33100300 73
  BIC IABGBGSF
  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен
  1. Оглед на имотаможе да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0878 124952 – Отдел „Стопански дейности“