Новини
ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г.
30.07.2020
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

          Във връзка с изпълнението на чл.8 и чл.13 от ЗРР и чл.35 и чл.36 от ППЗРР, Oбщина Долна Митрополия стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на Oбщина Долна Митрополия /ПИРО/ за периода 2021-2027г. Съгласно чл.13, ал.1 от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. ПИРО се разработва за срок от седем години. Кметът на Oбщината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересoваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Oбщината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на Oбщината в срок 3 месеца преди началото на периода на неговото действие.
         Със Заповед на Кмета на община Долна Митрополия – г-жа Поля Цоновска  е сформирана Работна група за изготвяне на План за интегрирано развитие на община Долна Митрополия за периода 2021-2027г., която се подпомага от консултантска фирма.  В екипът по разработване на ПИРО е вкл. и председателят на СНЦ „МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник“.
         Участието на гражданите, бизнеса и НПО в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа. В тази връзка, Ви молим да дадете Вашите мнения и предложения чрез попълване на следните анкети:
  1. АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г.
  2. АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г.
  3. АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г.
Мнения и предложения до работната група, по  разработване  на  Плана за интегрирано развитие на община Долна Митрополия за периода 2021-2027 г., може да изпращате на електронна поща dolnamitropolia@el-soft.com, eipp.dm@abv.bg или от 8:30 до 17.00 ч. в Център за обслужване на граждани в Община Долна Митрополия на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. Св.св.Кирил и Методий“ № 39