Новини
Община Долна Митрополия подписа договор за финансиране на Проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”
28.03.2019
 

На 26 март 2019 година в Министерството на труда и социалната политика беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, Процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – BG05M9OP001-2.018.
 
Проекта ще се осъществява в партньорство като бенефициент и Водещ партньор е Община Долна Митрополия съвместно със: Сдружение "Проектека" гр. София, „Знам и мога“ ЕООД гр. София, „Петров 95-Юри Ненчев“ ЕООД с. Рибен, "Атанаска Средкова" ЕТ с. Рибен, Средно училище "Васил Априлов" - Долна Митрополия, Основно училище "Христо Ботев" - Комарево, Основно училище "Христо Ботев" - Божурица, Основно училище "Климент Охридски" – Крушовене.
 
Стойността на договора за финансиране възлиза на 875 145,51 лева, представляващи 100% безвъзмездна помощ по две оперативни програми:
  1. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ осигуряваща 389 767.83 лева;
  2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ осигуряваща 485 377.68,
Основните цели на проекта са свързани с интеграция на различните маргинализирани групи в социалния и трудов живот на обществото и интеграция на отпадащите ученици в училище и активното им включване в училищния и социалния живот.
За постигане на тези цели се предвижда да се изпълняват редица интеграционни (социални, здравни, образователни и др.) мерки, като се цели да се ангажират съществуващите трудови, здравни, образователни и социални структури. Предвижда се да бъдат наети трудови медиатори, които да съдействат при изпълнението на всички дейности. Ще бъде направено проучване и ще бъде изготвен проучвателен механизъм, с които да се идентифицират нуждите на местните общности. С лица от целевата група ще се проведат психо-социални игри за определяне на техните знания и умения, като освен това те ще преминат и обучения за придобиване на ключови компетенции. Лица от целевата група ще бъдат наети на субсидирана заетост за период от 12 месеца в следните направления: шев и кройка, готварство и строителство. Предвижда се да се работи с родители и ученици на територията на Община Долна Митрополия, да бъде направено проучване сред родители и ученици относно идеите и интересите, които имат към извънкласни занятия. Ще бъдат подготвени, адаптирани материали за извънкласни дейности за децата, които да бъдат приложени на практика в извънкласните занимания от техните преподаватели. Учениците, които имат необходимост от допълнително часове по български език ще бъдат включени в допълнително сформирани часове. Ще се организират дни на семейството, дни на кариерата, курсове по кариерно развитие и т.н.
 
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

 

 

------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Проект BG05M9OP001-2.018-0033-2014BG05M2OP001-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”