Нормативни документи

Вътрешни правила за плащане чрез ПОС терминални устройства на Административни услуги в Община Долна Митрополия

Вътрешни-правила за организация на административното обслужване в Община Долна Митрополия

 

Инструкция относно обработването на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в общинска администрация Долна Митрополия

Устройствен правилник на общинска администрация община Долна Митрополия

Закон за управление на отпадъците
Харта на клиента

Кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация Долна Митрополия

Правилник за вътрешния трудов ред на Община Долна Митрополия

Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция на граждани и юридически лица

Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси в Община Долна Митрополия

Наредби на Общински съвет Долна Митрополия

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за местните данъци и такси

Закон за достъп до обществена информация