Фолклорен клуб \

Пристанище с.Байкал

Църква Св.Параскева с.Ставерци

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
СУ „Евлоги Георгиев“, гр.Тръстеник представи участието си в нов проект
14.11.2017

Финална пресконференция на проект по подмярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР’’ от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
08.11.2017

Областен информационен център - Плевен проведе информационна среща/открита приемна на площада пред Oбщина Долна Митрополия
08.11.2017

Важно съобщение във връзка с въвеждането на временна организация на движение
07.11.2017

Покана за информационна среща на ОИЦ
03.11.2017

Покана за информационна конференция МИРГ
03.11.2017

О Б Я В А В изпълнение на Решение № 415 от 31.08.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-648 от 03.10.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване
06.10.2017

На основание Заповед № РД-08-635 от 29.09.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж...
29.09.2017

На основание Заповед № РД-08-634 от 29.09.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж...
29.09.2017

В изпълнение на Решение № 418 от 31.08.2017 година и на основание Заповед №РД-08-607 от 13.09.2017 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост, представляващ нежилищно помещение ...
20.09.2017

На основание Заповед № РД-08 - 609 от 14.09.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем за срок от 7 стопански години на земя от Общински поземлен фонд...
20.09.2017

В изпълнение на Решение № 419 от 31.08.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-608 от 13.09.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години...
20.09.2017

Обявление № 8145/15.11.2017 г.
15.11.2017

Съобщение по чл. 32 от ДОПК
15.11.2017

Обявление № 8086/15.11.2017 г.
15.11.2017

Обявление № 7944/08.11.2017 г.
08.11.2017

Обявление № 7678/30.10.2017 г.
30.10.2017

Обява за обществеността - ИП Преустройство на базова станция
23.10.2017