Фолклорен клуб \

Пристанище с.Байкал

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
Официално откриха участък "Пожарна безопасност и защита на населението“– Долна Митрополия
22.05.2018

Откриване на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ в гр. Долна Митрополия
21.05.2018

Културни дейци от гр.Воскресенск посетиха община Долна Митрополия
17.05.2018

Община Долна Митрополия с национален приз „Учител на годината“
14.05.2018

Училища от община Долна Митрополия подкрепиха инициативата "Розите на България"
14.05.2018

Културен обмен между библиотекари от три плевенски общини
11.05.2018

Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „посевна площ“, изоставена нива“, „друга изоставена нива“, „ерозирано нива“ и „зеленчукова култура“
11.05.2018

Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „посевна площ“, изоставена нива“, „друга изоставена нива“, „ерозирано нива“ и „зеленчукова култура“
09.05.2018

Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „посевна площ“, изоставена нива“, „друга изоставена нива“, „ерозирано нива“ и „зеленчукова култура“
04.05.2018

Търг с тайно наддаване за "Продажба на стояща дървесина на корен"
05.04.2018

I. В изпълнение на Решение № 483 от 31.01.2018 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-137 от 14.03.2018 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
16.03.2018

I. В изпълнение на Решение № 484 от 31.01.2018 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД 08- 136 от 14.03.2018 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот...
16.03.2018

Обява за обществеността - проектиране "ПУП - ПРЗ в кв. 8, УПИ VI-114, с. Горна Митрополия, община Долна Митрополия
23.05.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-3241-(1)/11.05.2018 г.
11.05.2018

Обява за провеждане на конкурс за офицери, офицерски кандидати, сержанти и войници във военни формирования от Военновъздушните сили
09.05.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-2613-(1)/08.05.2018 г.
09.05.2018

Обявление № 2825/04.05.2018 г.
04.05.2018

Протокол пасища за стопанската 2018 - 2019 година
30.04.2018