Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
16.11.2018
Община Долна Митрополия обявява допълнителен прием на документи по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия“, операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

16.11.2018
VІІI-ма Парламентарна сесия на Младежки воден парламент

16.11.2018
Писмо за подкрепа за набиране на средства за лечение на Пенко Методиев Пенков

31.10.2018
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост

29.10.2018
Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 67012.222.26

29.08.2018
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост /АОС № 419 от 06.08.2001 г./, с площ 560 кв.м. представляващ УПИ VI в кв. 10 по плана на с.Победа, област Плевен ведно с незавършено строителство.

16.11.2018
Община Долна Митрополия обявява допълнителен прием на документи по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия“, операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

09.11.2018
Годишен план за ползване на дървесина на Община Долна Митрополия за 2019 г.

06.11.2018
Обявление № СТСУЕ-02-13-6817-(1)/06.11.2018 г.