ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на Терен №4 – публична общинска собственост, с площ 28.00 кв.м
18.01.2019

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 1 575 кв.м. представляващ УПИ I в кв. 124 по плана на с.Комарево, област Плевен
09.01.2019

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 480.00 кв.м. представляващ УПИ XLIII -1032 в кв. 33 по плана на гр.Долна Митрополия
09.01.2019

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот № 114074 с площ 2,037 дка, начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия“, местност „Кременижа“
26.11.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост
31.10.2018

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 67012.222.26
29.10.2018