ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост.
20.07.2018

Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост
20.07.2018
ОБЯВАВ изпълнение на Решение № 546 от 29.05.2018 год. на Общински съвет – Долна Митрополия  и на основание Заповеди №№ РД-08-389/18.07.2018 г. ; РД-08-391/18.07.2018 г.; РД-08-390/18.07.2018 г. за откриване на процедури, Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост. Дата и място за провеждане - търговете ще се проведат на 01.08.2018 г. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, както следва: 1.1. От 09:30 ч. - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ...

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 640 кв.м., представляващ УПИ XIV-73 в кв. 37б плана на с.Биволаре
02.07.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на имот – частна общинска собственост представляващ помещение с площ 12,28 кв. м., находящо се в едноетажна нежилищна сграда, разположена в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна Митрополия
25.06.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ V-241 в кв. 66 по плана на с. Подем
25.06.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот с площ 450 кв.м
15.06.2018