ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 67012.219.267, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, с площ 2470.00 кв.м., местност „Греда“ по КК и КР на с.Славовица
28.03.2019

Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 73359.12.17, с площ 986,00 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“ по КККР на гр.Тръстеник
25.03.2019

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Подпокривно пространство на Административната сграда на Кметство – с. Горна Митрополия
15.03.2019

Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за продажба на имоти – частна общинска собственост.
01.03.2019

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на недвижими имоти /сгради/ - частна общинска собственост, находящи се в поземлен имот с идентификатор 22215.78.14 по КК и КР на гр.Долна Митрополия
01.03.2019

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем - Лекарски кабинет с площ 13.80 кв.м., ½ от манипулационна с площ 8.70 кв.м., ½ от чакалня с обща площ 9.75 кв.м., и ½ от санитарен възел с обща площ 2.50 кв.м.
22.02.2019