Вакантни длъжности

Провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши или средни училища в страната или в чужбина в Национален военен университет.
23.10.2017

Свободно работно място - „медицинска сестра в яслена група“, Детска градина „Незабравка“ с. Горна Митрополия
08.09.2017

За първи път в България Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна (МУ-Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ), предлагат възможност за обучение по специалност „Военен лекар“ и „Военна медицинска сестра“
05.06.2017

Курс за начална военна подготовка
05.06.2017

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във военни формирования от Военноморските сили на лица завършили граждански висши училища, които са изпълнявали военна служба
05.06.2017

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Ръководител на звено „Вътрешен одит”
19.05.2017
ОБЯВЛЕНИЕ   Община Долна Митрополия гр. Долна Митрополия, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 39, тел./факс 064/680-704     ОБЯВЯВА КОНКУРС:   На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08- 294/18.05.2017 г. на Кмета на община Долна Митрополия за обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:   Ръководител на звено „Вътрешен одит”.   Минимални изисквания за заемане на длъжността: образователна степен – магистър професионална област– финанси, икономика или право; професионален опит – минимум – 4 (четири) години; или присъден ранг – III младши; да има най-малко три години стаж в областта...