Вакантни длъжности

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2020г.
08.01.2020

Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географска служба за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във военно формирование 24430 - Троян
08.01.2020

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
08.01.2020

Одитен комитет на Община Долна Митрополия
07.01.2020

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/
21.08.2019

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши или средни училища в страната или в чужбина в Националната гвардейска част.
12.08.2019
1.Със заповед № ОХ-655/17.07.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Националната гвардейска част. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част, чрез структурите на Централно военно окръжие, до 25.09.2019 г. 3.Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа подготовка, изпит – тест за обща култура и събеседване. Кандидатите за войници спечелил конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 /41/години.   За подробна информация относно...