Обявления

Обявление № АГ-04-4491-1 от 11.07.2019г.
15.07.2019

Обявление № АГ-04-4492-1 от 11.07.2019г.
15.07.2019

Обявление № СТСУЕ-02-13-4611(1)/11.07.2019 г.
15.07.2019

Списък на земеделски земи подлежащите за отдаване под наем под наем(аренда) по реда на чл.24а, ал.6, т2 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи - без провеждане на търг или конкурс
12.07.2019

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „посевна площ“, „друг вид нива“, „друг вид земеделска земя“
02.07.2019

Обява до заинтересованите лица и общественост - Обособяване на животновъден обект - овцеферма за отглеждане на 1500 броя овце
02.07.2019