Република България
Община Долна Митрополия
Официален интернет сайт

Достъп до обществена информация

Профил на община Долна Митрополия в електронния портал за отворени данни на Република България

____________________________________________________________________

1. Закон за достъп до обществена информация

2. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община Долна Митрополия

3. Заявление за достъп до обществена информация

4. Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

5. Списък на категориите информация създавана, ползвана и съхранявана в общинска администрация Долна Митрополия, подлежаща на класификация като служебна тайна ( съгласно чл.21, ал.1 и ал.3 от ППЗЗКИ)

6. Списък на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служителите на община Долна Митрополия

7. Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

8. Закон за защита на личните данни

9. Закон за защита на класифицирана информация

10. Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация

11.Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (дои) в община Долна Митрополия за 2015 г.

12. Телефонен указател на общинска администрация Долна Митрополия

13. Списък на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, подадени от директори на детски градини

14. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (дои) в община Долна Митрополия за 2016 г.

15. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Долна Митрополия за сферата на дейност на Община Долна Митрополия

16. Община Долна Митрополия – на първо място по Рейтинг на активната прозрачност 2017