Профил на купувача до 19.02.2015


06.07.2018
Обява за обществеността - изграждане на спортна площадка в гр. Долна Митрополия

16.02.2015
        Община Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „охрана СЪС СОТ  на обекти на територията на община Долна Митрополия“  Пакет документи за изтегляне. Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 25.02.2015г. в Деловодството на Общината.Публично отваряне на офертите на 26.02.2015 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия.Идентификационен номер  на поканата в АОП – ID 9038942 За...

13.02.2015
О Б Я В А     Община Долна Митрополия обявява  обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП с предмет: Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за зареждане на автомобили,собственост на Община Долна Митрополия по райони на обслужване. Обществената поръчка е с четири обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция №1- Покупка на  горива за автомобили на...

27.01.2015
ОБЯВАОбщина Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:„Невъоръжена охрана на обекти на територията на община Долна Митрополия“Пакет документи за изтегляне.Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 05.02.2015 г. в Деловодството на Общината.Публично отваряне на офертите на 06.02.2015 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия. в АОП – ID 9038397За справки...

23.12.2014
ОБЯВА       Община Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: “ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНОТО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ”  Пакет документи за изтегляне.Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 09.01.2015г. в Деловодството на Общината.Публично отваряне на офертите на 12.01.2015 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия.Идентификационен номер  на поканата в АОП - ID9037702 За...

17.12.2014
Oбществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за инвестиционно  съответствие на работен  проекти строителен надзор за обект:  „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- Долна Митрополия”, в рамките на ОП Околна среда "2007 - 2013” Община Долна Митрополия, ул. „Св.св.Кирил и Методий“ №39, тел./факс 064 680-704, интернет адрес: http://www.dolnamitropolia.bg,  e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg,...