Оценка на съответствието на работните проекти и строителен надзор на обект "Инженеринг на ВиК - Долна Митрополия"
15.12.2014
Oбществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за инвестиционно  съответствие на работен  проект и строителен надзор за обект:  "Водопроводна  и канализационна мрежи  на гр. Долна Митрополия    (етап І) и довеждащ колектор към ПСОВ”Община Долна Митрополия, ул. „Св.св.Кирил и Методий“ №39, тел./факс 064 680-704, интернет адрес: http://www.dolnamitropolia.bg,  e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg,откривапроцедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Решение № РД-08-709 от 15.12.2014година на Кмета на Община Долна Митрополия, при следните условия:1. Предмет на обществената поръчка: „Изготвяне на доклад за инвестиционно  съответствие на работен  проект и строителен надзор за обект:  "Водопроводна  и канализационна мрежи  на гр. Долна Митрополия    (етап І) и довеждащ колектор към ПСОВ”2....

"Изграждане на ограда на гробищен парк в с.Ставерци"
25.11.2014
"ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ГРОБИЩЕН ПАРК В С.СТАВЕРЦИ" Община Долна Митрополия открива процедура за провеждане на преговори по реда на чл. 101 д, ал.2 от ЗОП за избор...

Публична покана “Доставка на дървесни пелети за отопление и дърва за огрев за нуждите на община Долна Митрополия”
04.11.2014
Община Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет: “Доставка на дървесни пелети за отопление И ДЪРВА ЗА ОГРЕВ за нуждите на община Долна Митрополия”   Пакет документи за изтегляне.  Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 13.11.2014 г. в Деловодството на Общината.Публично отваряне на офертите на 14.11.2014 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия.  Идентификационен номер  на поканата ID№ 9035526 За справки и информация тел. 06552 2506.  Протокол за разглеждане, оценка и класиране на участницитеДоговор Приложения ПлащанияПлащанеСправка за изплатени суми

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ГРОБИЩЕН ПАРК В С.СТАВЕРЦИ"
15.10.2014
Община Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет:   „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ГРОБИЩЕН ПАРК В С.СТАВЕРЦИ, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“    Пакет документи за изтегляне.   Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 24.10.2014 г. в Деловодството на Общината. Публично отваряне на офертите на 27.10.2014 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия.    Идентификационен номер  на поканата ID № 9034723   За справки и информация тел. 06552 2506. Протокол

Обществена поръчка: Изработване на ОУП на община Долна Митрополия
08.10.2014
Община Долна Митрополия, ул. „Св.св.Кирил и Методий“ №39, тел./факс 064 680-704 , интернет адрес: http://www.dolnamitropolia.bg,  e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, открива процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Решение № РД-08-554 от 07.10.2014 година на Кмета на Община Долна Митрополия, при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Долна Митрополия” 2. Вид на процедурата – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА; 3. Максималната стойност на поръчката – 126 305,00 лв. без ДДС; 4. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на интернет страницата на Община Долна Митрополия: http://www.dolnamitropolia.bg, „Профил на купувача”. 4.1. Документацията за участие в...

Ремонт на улици в с. Ставерци
02.10.2014
Община Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет:   „ремонт на УЛИчна мрежа в с. СТАВЕРЦИ,  община Долна Митрополия“      Пакет документи за изтегляне.   Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 14.10.2014 г. в Деловодството на Общината. Публично отваряне на офертите на 15.10.2014 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия.    Идентификационен номер  на поканата ID № 9034325   За справки и информация тел. 06552 2506.   Протокол...