Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване
31.10.2014
На основание Заповед № РД-08-585/29.10.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия                                Община Долна Митрополия обявява       публичен търг  с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот сплощ 1270 кв.м., съставляващ УПИ ІХ в кв. 21 по плана на с. Брегаре, обл. Плевен, актуван с акт за частна общинска собственост № 8511/25.08.2014 година.1.Дата и място на провеждане натърга - търгът ще се проведе на 12.11.2014 г. от 9.30 ч., в Административната сграда на Община Долна Митрополия.2.Начална тръжна цена - 2470.00 (Две хиляди четиристотин и седемдесет лева) без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 5, т. 1 от...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване
31.10.2014
На основание Заповед№ РД-08-586/29.10.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия                                Община Долна Митрополия обявява                                   публичен търг  с тайно наддаване за продажба на дворно място с  площ 1780 кв.м., съставляващо УПИ VІ в кв. 61по плана на с. Гостиля, обл. Плевен, актувано с акт за частна общинска собственост № 525/03.09.2001 година.1.Дата и място на провеждане натърга - търгът ще се проведе на 12.11.2014 г., от 13.30 ч., в Административната сграда на Община Долна Митрополия.2.Начална тръжна цена 3470.00 (Три хиляди четиристотин и седемдесет лева)без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване
31.10.2014
На основание Заповед № РД-08-584/29.10.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия                                Община Долна Митрополия обявява                                  публичен търг  с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот с площ 1120 кв.м., съставляващ УПИ ХІ в кв. 21 по плана на с. Брегаре, обл. Плевен, актуван с акт за частна общинска собственост  № 8513/26.08.2014 г.1.Дата и място на провеждане натърга - търгът ще се проведе на 12.11.2014 г. от 11.30 ч., в Административната сграда на Община Долна Митрополия.2.Начална тръжна цена - 2180.00 (Две хиляди сто и осемдесет лева)без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 5, т. 1...

На основание Заповед № РД-08-388/25.07.2014 г. и Заповед № РД-08-389/25.07.2014г., на Кмета на Община Долна Митрополия, за откриване на процедури
25.07.2014
О Б Я В АНа основаниеЗаповед № РД-08-388/25.07.2014г. и Заповед № РД-08-389/25.07.2014г.,на Кмета на Община Долна Митрополия, за откриване на процедури Община Долна Митрополия обявява: На06.08.2014 г., публични търгове с тайно наддаване, както следва:§ От 10.00ч. -  публичен търг с тайнонаддаване, за отдаване под наем, за срокот 10 (десет) години, на поземлен имот – публична общинска собственост, скадастрален №000581, целият с площ 8.225 дка, начин на трайно ползване (НТП) „друго водно течение“, местност„Ормана“ по Картата на възстановена собственост (КВС) за землището на с.Рибен;§ От 10.30ч. – публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на поземленимот –...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване...
10.07.2014
На основание Заповед № РД-08-358/09.07.2014 г. на Кмета на ОбщинаДолна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичентърг с тайно наддаване, за учредяване възмездно право на строеж, върху 100кв.м. от УПИ X в кв. 13по плана на с.Победа, област Плевен, с обща площ 550 кв.м., съгласно АОС № 432от 06.08.2001 година.1. Дата имясто на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 22.07.2014 г. от 12.00ч. в Административната сграда.2. Начална тръжна цена 260.00 лв.  /двеста и шестдесет лева/.3. Цена натръжна документация – 25,00 лв. без ДДСили 30,00 лв. с ДДС.4.Получаване на тръжна документация – встая 309 до 16.00 ч. на 21.07.2014...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване...
10.07.2014
На основание Заповед № РД-08-359/09.07.2014 г. на Кмета наОбщина Долна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичентърг с тайно наддаване, за продажба на имот, частна общинска собственост,представляващ: Урегулиран поземлен имот с площ500 кв.м., съставляващ УПИ XI, в кв. 15, по плана на с.Победа, област Плевен  /АОС №448 от 07.08.2001 година/.1. Дата имясто на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 22.07.2014 г. от 10.30ч.в Административната сграда.2. Начална тръжна цена 1 250,00 лв.  /хиляда двеста и петдесет лева/ безДДС.3. Цена натръжна документация – 25,00 лв. без ДДСили 30,00 лв. с ДДС.4.Получаване на тръжна документация – встая 309 до 16.00 ч. на...