В изпълнение на Решение № 736 от 26.09.2014 година на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-620 от 18.11.2014г., Заповед № РД-08-621 от 18.11.2014г. и Заповед № РД-08-622 от 18.11.2014г на Кмета на Община Долна Митрополия...
19.11.2014
обявА            В изпълнение на Решение № 736 от 26.09.2014 година на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-620 от 18.11.2014г., Заповед № РД-08-621 от18.11.2014г. и Заповед № РД-08-622 от 18.11.2014г на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедури. Община Долна Митрополия обявява публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем за една година, на недвижими имоти – частна общинска собственост по Картата на възстановената собственост (КВС)за землищата както следва:  Землище с. Ставерци: № по ред ПИ № АОС №...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ № 00426 с площ 1.161дка
04.11.2014
            В изпълнение на Решение № 656 от 30.05.2014 година на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-593 от 03.11.2014 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ № 00426 с площ 1.161дка, начин на трайно ползване „водостопанско съоръжение”, в местността „Дигата” по КВС на с. Ставерци, област Плевен /съгласно АОС № 7874 от 21.08.2013 година/            1. Дата и място за провеждане на търга -  търга ще се проведе на  14.11.2014 година, от...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване
31.10.2014
На основание Заповед № РД-08-583/29.10.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия                                Община Долна Митрополия обявява                                     публичен търг  с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот с площ 1150 кв.м., съставляващ УПИ Х в кв. 21 по плана на с. Брегаре, обл. Плевен, актуван с акт за частна общинска собственост № 8512/25.08.2014 година.1.Дата и място на провеждане на търга - търгът ще се проведе на 12.11.2014 г. от 10.00 ч., в Административната сграда на Община Долна Митрополия.2.Начална тръжна цена - 2240.00 (Две хиляди двеста и четиридесет лева) без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 5, т.1...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване
31.10.2014
На основание Заповед № РД-08-585/29.10.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия                                Община Долна Митрополия обявява       публичен търг  с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот сплощ 1270 кв.м., съставляващ УПИ ІХ в кв. 21 по плана на с. Брегаре, обл. Плевен, актуван с акт за частна общинска собственост № 8511/25.08.2014 година.1.Дата и място на провеждане натърга - търгът ще се проведе на 12.11.2014 г. от 9.30 ч., в Административната сграда на Община Долна Митрополия.2.Начална тръжна цена - 2470.00 (Две хиляди четиристотин и седемдесет лева) без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 5, т. 1 от...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване
31.10.2014
На основание Заповед№ РД-08-586/29.10.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия                                Община Долна Митрополия обявява                                   публичен търг  с тайно наддаване за продажба на дворно място с  площ 1780 кв.м., съставляващо УПИ VІ в кв. 61по плана на с. Гостиля, обл. Плевен, актувано с акт за частна общинска собственост № 525/03.09.2001 година.1.Дата и място на провеждане натърга - търгът ще се проведе на 12.11.2014 г., от 13.30 ч., в Административната сграда на Община Долна Митрополия.2.Начална тръжна цена 3470.00 (Три хиляди четиристотин и седемдесет лева)без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване
31.10.2014
На основание Заповед № РД-08-584/29.10.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия                                Община Долна Митрополия обявява                                  публичен търг  с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот с площ 1120 кв.м., съставляващ УПИ ХІ в кв. 21 по плана на с. Брегаре, обл. Плевен, актуван с акт за частна общинска собственост  № 8513/26.08.2014 г.1.Дата и място на провеждане натърга - търгът ще се проведе на 12.11.2014 г. от 11.30 ч., в Административната сграда на Община Долна Митрополия.2.Начална тръжна цена - 2180.00 (Две хиляди сто и осемдесет лева)без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 5, т. 1...