На основание Заповед № РД-08-228 от 07.05.2015 год. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...
08.05.2015
На основание Заповед № РД-08-228 от 07.05.2015 год. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на нежилищен недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: част от урегулиран поземлен имот (терен №3), с площ 10 кв.м., находящ се в УПИ II, кв.34 (АОС № 7716/21.02.2013г.) между административната сграда на общината, сградата на спортния тотализатор и имот с планоснимачен № 364 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен, за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Долна...

В изпълнение на Решение № 846 от 16.02.2015 година на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-121 от 11.03.2015 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг...
12.03.2015
о б я в АВ изпълнение на Решение № 846 от 16.02.2015 година на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-121 от 11.03.2015 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на павилион – част от автоспирка (публична общинска собственост), с площ 8,91 квадратни метра, находящ се в УПИ І,кв.34 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен.1. Дата и място за провеждане на търга - търга ще се проведе на 24.03.2015 г., от 11.00 ч....

На основание Заповед № РД-08-120 от 11.03.2015 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на помещение...
12.03.2015
о б я в А На основание Заповед № РД-08-120 от 11.03.2015 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет)години, на помещение – частна общинска собственост, с площ 21,4 квадратни метра, разположено в югоизточната част на втори етаж на сграда, находяща се в УПИ ХІV, кв.20 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен (АОС № 2475 от 29.12.2005 г.).1. Дата и място за провеждане на търга - търга ще се проведе на 24.03.2015 г., от 10.30 ч. в Заседателната зала...

На основание Решение № 820 от 29.01.2015год. на Общински съвет – Долна Митрополия и Заповед № РД–08–08-93 от 26.02.2015год...
27.02.2015
На основание Решение № 820 от 29.01.2015 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и Заповед № РД–08–08-93 от26.02.2015год. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурсОбщина Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 15(петнадесет)години на земеделски земи от Общински поземлен фонд с НТП „ изоставени трайни насаждения” и „нива“ с обща площ 100,81дка по Картата на възстановена собственост (КВС) на с.Крушовене, с цел възстановяване, отглеждане  и поддържане на трайни насаждения – орехи, описани подробно по № на имот, площ, категория, начин на трайно ползване (НТП) и...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на терен...
27.02.2015
В изпълнение на Решение № 845 от 16.02.2015 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-92от 26.02.2015 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на на процедура                                   Община Долна Митрополия обявява                                     публичен търг стайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на терен – публична общинска собственост,представляващ: тревна площ от 10 кв.м., разположена на изток от УПИ I-221, кв.78 по плана на с.Комарево, област Плевен, за разполагане на преместваем обект, съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Долна Митрополия1.Дата и място за провеждане на търга - търга ще...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти с НТП „лозе”– частна общинска собственост
29.01.2015
обявА            В изпълнениена Решение № 751 от 23.10.2014 год. и Решение 780 от 28.11.2014год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-33 от 28.01.2015 година на Кмета на Община Долна Митрополия заоткриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг стайно наддаване,за продажба на недвижимиимоти с НТП „лозе”– частна общинска собственост, представляващи: Позиция № НА ПИ Местност НТП Категория Площ АОС ...