Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на терен...
27.02.2015
В изпълнение на Решение № 845 от 16.02.2015 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-92от 26.02.2015 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на на процедура                                   Община Долна Митрополия обявява                                     публичен търг стайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на терен – публична общинска собственост,представляващ: тревна площ от 10 кв.м., разположена на изток от УПИ I-221, кв.78 по плана на с.Комарево, област Плевен, за разполагане на преместваем обект, съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Долна Митрополия1.Дата и място за провеждане на търга - търга ще...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти с НТП „лозе”– частна общинска собственост
29.01.2015
обявА            В изпълнениена Решение № 751 от 23.10.2014 год. и Решение 780 от 28.11.2014год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-33 от 28.01.2015 година на Кмета на Община Долна Митрополия заоткриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг стайно наддаване,за продажба на недвижимиимоти с НТП „лозе”– частна общинска собственост, представляващи: Позиция № НА ПИ Местност НТП Категория Площ АОС ...

В изпълнение на Решение № 777 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-742/29.12.2014 г...
08.01.2015
В изпълнение на Решение № 777 от 28.11.2014 г.  на Общински съвет– Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-742/29.12.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение, разположено в масивна комбинирана сграда /жилищен блок с търговски помещения/, със застроена площ 82 кв.м., находяща се в УПИ IV, кв. 3 по плана на с.Подем,област Плевен /АОС № 0-45 от 15.01.1996 година/.1. Дата и място на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 20.01.2015 г. от 10.30ч.в Административната сграда.2. Начална тръжна цена...

В изпълнение на Решение № 775 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-740/29.12.2014 г....
08.01.2015
В изпълнение на Решение № 775 от 28.11.2014 г.  на Общински съвет– Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-740/29.12.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелно обособен обект – помещение  с площ 100 кв.м., разположено в североизточната част на масивна комбинирана сграда /жилищен блок с търговски помещения/,находящ се в УПИ IV, кв. 3 по плана на с.Подем, област Плевен /АОС №8592 от 31.10.2014 година/.1. Дата и място на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 20.01.2015 г. от 10.00ч.в Административната...

В изпълнение на Решение № 774 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-741/29.12.2014 г....
08.01.2015
В изпълнение на Решение № 774 от 28.11.2014 г.  на Общински съвет– Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-741/29.12.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот с площ 576 кв.м., съставляващ УПИ XII  в кв. 9 ведно с изградения сутерен, кота нула от 120 кв.м., по плана на с. Победа,област Плевен /АОС № 647 от 10.12.2001 година/.1. Дата и място на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 21.01.2015 г. от 10.30ч. в Административната сграда.2. Начална тръжна цена...

В изпълнение на Решение № 773 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-720/17.12.2014 г. ...
08.01.2015
В изпълнение на Решение № 773 от 28.11.2014 г.  на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-720/17.12.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот с площ 576 кв.м., съставляващ УПИ XI в кв. 9 ведно с изградения сутерен, кота нула от 110 кв.м.,по плана на с. Победа,област Плевен /АОС № 646 от10.12.2001 година/.1. Дата и място на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 21.01.2015 г. от 10.00ч.в Административната сграда.2. Начална тръжна цена 2 700,00лв.  /две...