ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
В изпълнение на Решение № 376 от 29.06.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-504 от 25.07.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публично оповестен конкурс...
27.07.2017
О Б Я В А
 
В изпълнение на Решение № 376 от 29.06.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-504 от 25.07.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публично оповестен конкурс, с предмет „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ № 266027 с площ 2,977 дка, НТП „изоставени трайни насаждения“, местност ‚Гръстелника“ по КВС за землището на с.Комарево, област Плевен /АОС №3139/20.03.2007година/.
  1. Дата и място за провеждане на конкурса - конкурса ще се проведе на 08.08.2017г. от 11:30 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публично оповестен конкурс ще се проведе на 16.08.2017г. в същия час и при същите условия.
  2. 2. Начална конкурсна цена (годишна наемна вноска) – 40,00 лв./дка или общо за имота – 119,08 лв.(сто и деветнадесет лева и осем стотинки), сума необлагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл.45 ал.1 от ЗДДС
  3. Цена на конкурсната документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 07.08.2017г. (до 16:00 ч. на 15.08.2017г. – за повторен конкурс) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на конкурсна документация – до 16:00 ч. на 07.08.2017г. (до 16:00ч. на 15.08.2017г. – за повторен конкурс), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната конкурсна цена – 11,91лв. (единадесет лева и деветдесет и една стотинки) внесен до 16:00ч. на 07.08.2017г. /до 16:00ч. на 15.08.2017г. за повторен публично оповестен конкурс/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
  IBAN BG 54IABG7473 33100300 73
  BIC IABGBGSF
  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен
  1. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на конкурсната документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публично оповестения конкурс в деня и часа определени за провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952
– Отдел „Земеделие и стопански дейности“