Административни Услуги
Отдел "Териториално - селищно устройство , контрол в строителството и инфраструктурата"
14.06.2017
 
Директор на дирекция: Пепа Герашка
Телефон за връзка: 0887 200 906
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
Началник на отдел "ТСУКСИ": Ирена Атанасова
Телефон за връзка: 0878 326 855
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
 
Административни услуги предлагани от Отдел "ТСУКСИ"

 

Наименование на административна/обществена/социална услуга  Цена/лв Образец на заявление/искане / декларация
 Издаване на скици за недвижими имоти 10 лв. Бланка
издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване 15 лв. Бланка
издаване на скица за линейни обекти, за изменение на ПУП и др, с размер, по-голям от А4 50 лв. за размер А3; 200 лв. за размер по-голям от А3 Бланка
 Издаване скица-виза за проучване и проектиране за издаване на скица с виза за проектиране -20 лв, за издаване на виза за проектиране за имот извън
регулация – 15,00лв.
 
Бланка
Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж за жилищно стр. - 0.44 лв./ кв.м. но не по малко от 20.00 лв; за обществ. и промишл. стр. - 0.88 лв./ кв.м. но не по малко от 20.00 лв и не повече от 20 000 лв.; за линейни обекти - 0.44 лв./ кв.м. но не по малко от 20.00 лв. и не повече от 1000 лв.; комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ - таксата увеличена  с 30% Бланка
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове до 2 бр. УПИ - 20 лв., извън урбанизирани територии - 75 лв. Бланка
Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти 30 лв. Бланка
 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория за строежи IV категория: частни пътища, улична мрежа V и VI клас и съоръжения към тях - 50,00 лв.; жилищни и смесени сгради със средно застрояване, и вътрешни преустройства без промяна на предназначението 200.00 лв.;-сгради за обществено обслужване 300,00 лв.; производствени сгради /от 50 до 100 работни места/ 400,00 лв.;-преустройства с промяна предназнач. на строит. в тази категория 300,00 лв; за строежи V категория: жилищни и смесени сгради с ниско застрояване и вътрешни промянана предназначението 100 лв.; производствени сгради до 50 работни места 300 лв.; преустройства с промяна предназначението на стр.в тази кат. 200 лв.; строежи от допълващо застрояване 50 лв

Регистрация на строеж четвърта категория - Бланка

 

 

Регистрация на строеж пета категория - Бланка

 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти по реда на чл.141, ал.1 от ЗУТ - 25 лв.; от техническата инфраструктура - 1 лв./м; за ограда - 10 лв.

Заявление свободен текст

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 65 лв.

Бланка

  Издаване на разрешение за строеж  30 лв, при комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ - таксата увеличена  с 30%

Заявление за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж

 

 

Заявление за издаване на строително разрешение

 
 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за жилищни и второстепенни сгради - 20,00 лв.; за производствени сгради и други сгради- 100,00 лв.; За линейни обекти - 100 лв  Заявление свободен текст
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи 55 лв. Заявление свободен текст
Справки (устни и писмени) от кадастъра Безплатно Заявление свободен текст
 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство 30 лв. Заявление свободен текст
Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план Безплатно Заявление свободен текст
 издаване на удостоверение по чл. 54а, ал.3 от ЗКИР и § 4, ал.1 т.4 от ПЗР на ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ 30 лв. Бланка
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването за жилищни и второстепенни сгради - 0.50 лв. на кв.м. застр. площ; за производствени сгради и други сгради- 1,00 лв. на кв.м. застр.площ;  За линейни обекти - 0,44 лв. на линеен метър за дължина до 100 м. и 100 лв. за дължина на трасето над 100 м. Бланка
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот Безплатно Без заявление
Попълване/поправка на кадастрален план (за населени места без кадастрална карта)  50 лв на имот за жилищни и второстепенни сгради, 200 лв. на брой за обществени и промишлени сгради. Бланка
Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура Безплатно Бланка
Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве Безплатно Заявление свободен текст
Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба 30 лв. Заявление свободен текст
Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии Безплатно Заявление свободен текст
Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии 15 лв. за скица, 30 лв. за удостоверение Заявление свободен текст
 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост  Съгласно определената оценка от комисията по чл.210 от ЗУТ.  Бланка
Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти 3 лв. Бланка
 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени за жилищно стр. - 0.44 лв./ кв.м. но не по малко от 20.00 лв; за обществ. и промишл. стр. - 0.88 лв./ кв.м. но не по малко от 20.00 лв и не повече от 20 000 лв.; за линейни обекти - 0.44 лв./ кв.м. но не по малко от 20.00 лв. и не повече от 1000 лв. Бланка
Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива Безплатно Бланка
Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението 30 лв. Бланка
Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти Съгласно определената оценка от комисията по чл.210 от ЗУТ. Бланка
Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове до 2 бр. УПИ - 20 лв., извън урбанизирани територии - 75 лв. Бланка
 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект за жилищно стр. - 0.44 лв./ кв.м. но не по малко от 20.00 лв; за обществ. и промишл. стр. - 0.88 лв./ кв.м. но не по малко от 20.00 лв и не повече от 20 000 лв.; за линейни обекти - 0.44 лв./ кв.м. но не по малко от 20.00 лв. и не повече от 1000 лв. Бланка
 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти Безплатно Заявление свободен текст
Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми Безплатно Заявление свободен текст
Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока 15 лв. Заявление свободен текст
Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти Съгласно определената оценка от комисията по чл.210 от ЗУТ. Бланка
Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици Съгласно определената оценка от комисията по чл.210 от ЗУТ. Заявление свободен текст
Одобряване на подробен устройствен план Безплатно Заявление свободен текст
 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 30 лв. Бланка
Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях за документ 5 лв. на страница А4; за план (чертеж ) - 10лв. Заявление свободен текст
Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет 5 лв. Заявление свободен текст
Издаване на позволително за ползване на лечебни растения в зависимост от растенията и количеството им, съгласно Решение № 136 от 24.08.2004г. на Общински съвет Долна Митрополия Бланка
 Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси 10 лв. на куб. м.  Заявление свободен текст
Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение Безплатно  Заявление свободен текст
Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица 80 лв.  Заявление свободен текст
Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя Новоизграждани подземни и надземни линейни съоръжения в обхвата на пътя - 300 лв.; - Пресичане на път с прекопаване - 100 лв.; - Пресичане на път с хоризонтален сондаж - 50 лв.; - Реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя - 20 лв  Заявление свободен текст
Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя Прекъсване или спиране на движението - 30лв./час; - Ограничения на движението и/или отклоняване по временни маршрути -20 лв./ден  Заявление свободен текст
Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините Определя се съгласно закона за водите  Заявление свободен текст
Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения Безплатно  Заявление свободен текст
Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация 1лв. / кв.м.  Заявление свободен текст
Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър Безплатно Бланка
 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите Безплатно  Заявление свободен текст
Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 20 лв.  Заявление свободен текст
 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение 50 лв  Заявление свободен текст
 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони 50 лв.  Заявление свободен текст
Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост Безплатно  Заявление свободен текст
 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари Безплатно  Заявление свободен текст
Изменение на план на новообразувани имоти Безплатно  Заявление свободен текст