ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
В изпълнение на Решение № 308 от 30.01.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-197 от 31.03.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс...
04.04.2017
ОБЯВА
 
В изпълнение на Решение № 308 от 30.01.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-197 от 31.03.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: 2 бр. помещения с обща площ 29.15 кв. м., находящи се на третия етаж в Административната сграда на Кметство – гр. Тръстеник, разположена в УПИ І-570, 571 кв. 89 /АОС № 49 от 28.04.1995 година/, за предоставяне на далекосъобщителни услуги.
1.Дата и място за провеждане на публично оповестения конкурс - конкурсът ще се проведе на 13.04.2017 година, от 11.00 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публично оповестен конкурс ще се проведе на 20.04.2017 година.
2.Начална конкурсна цена - 59.47лв. /петдесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл.45, ал.7 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
3.Цена на конкурсната документация - 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС, или 30.00 лв. /тридесет лева/ с ДДС, внесена до 16.00 ч. на 12.04.2017 год. /до 16.00 часа на 19.04.2017 год. за повторния конкурс/ в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
            4.Получаване на конкурсната документация –до 16.00 ч. на 12.04.2017 год. /до 16.00 часа на 19.04.2017 год. за повторния конкурс/ в стая № 309, след представяне на документ за закупуването й.
5.Депозит за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена, или сума в размер на 5,95 лв. /пет лева и деветдесет и пет стотинки/, се внася в срок до 16.00 ч. на 12.04.2017 г. (до 16.00 часа на 19.04.2017 г. за повторния конкурс), в касата на общината – стая № 106, или по банкова сметка
 
 
IBAN BG54IABG74733310030073,
BIC IABGBGSF,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
6.Оглед на недвижимия имот – Може да се извършва всеки работен ден след закупуване на конкурсната документация до датата определена за провеждане на публично оповестения конкурс.
7.Дата и място за предоставяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публично оповестения конкурс в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0878124952 /Отдел ЗСД/
или на e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com, http://www.dolnamitropolia.bg