ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
В изпълнение на Решение № 304 от 30.01.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-132/14.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
16.03.2017
                                                                                                                                            ОБЯВА

В изпълнение на Решение № 304 от 30.01.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-132/14.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с площ 570 кв.м., съставляващ УПИ VІІІ в кв. 9, ведно с изградената незавършена монолитна постройка, с размери 8.10 м./11.60 м., застроена площ 94 кв.м. по плана на с. Победа (АОС №643 от 10.12.2001 г.).
  1. Дата и място за провеждане на търга - търга ще се проведе на 27.03.2017 г., от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 04.04.2017г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена3 600,00 лв. (три хиляди и шестстотин лева) без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 26.03.2017г. (до 16:00 ч. на 03.04.2017г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 26.03.2017г. (до 16:00 ч. на 03.04.2017г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие - в размер на 10% от началната тръжна цена – внася се в срок до 16:00ч. на 26.03.2017г. (до 16:00 ч. на 03.04.2017г. – за повторен търг) в касата на Общината – стая № 106 или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN BG54IABG74733310030073,
BIC IABGBGSF,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“