ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: Винарска изба, с площ 471.00 кв.м., намираща се в сутерена на Административно-търговска сграда, разположена в УПИ I – 570,571 в кв.89 по плана на гр.Тръстеник, област Плевен
09.10.2019

                                                                                                                                             ОБЯВА

В изпълнение на Решение № 774 от 30.08.2019г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-627 от 08.10.2019 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: Винарска изба, с площ 471.00 кв.м., намираща се в сутерена на Административно-търговска сграда, разположена в УПИ I – 570,571 в кв.89 по плана на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №9377 от 31.07.2019 година/, както и намиращите се в нея движими вещи – бъчви за вино.

  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 22.10.2019г., от 10:30ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 29.10.2019г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена (НТЦ) за продажба на описания в т.1 недвижим имот и намиращите се в него движими вещи, както следва:

- Винарска изба - 24 900,00 лв. (двадесет и четири хиляди и деветстотин лева), сума необлагаема с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);

- движими вещи – Бъчви за вино, намиращи се във Винарската изба – 3 000,00 (три хиляди лева), сума облагаема с ДДС на основание чл.12, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

  1. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 21.10.2019г. (до 16:00 ч. на 28.10.2019г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:

IBAN  BG78IABG74738410032300,

BIC IABGBGSF,

Вид плащане 447000,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 21.10.2019г. (до 16:00 ч. на 28.10.2019г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.

5 Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, както следва:

  • Винарска изба – 2 490,00 лв. /две хиляди четиристотин и деветдесет лева/;
  • движими вещи – Бъчви за вино, намиращи се във Винарската изба – 300,00лв. /триста лева/

Същите се внасят в срок до 16:00ч. на 21.10.2019г. /до 16:00ч. на 28.10.2019г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:

  IBAN BG 54IABG7473 33100300 73

  BIC IABGBGSF

  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен

  1. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“