Новини
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
14.08.2019

На 19.08.2019 г. /понеделник/ от 08:30 часа, в СУ „Васил Априлов”гр. Долна Митрополия ще стартират Дейности 9 и 10 – Обучения по ключови компетентности, за вторите две групи от избраните кандидати от списъците с икономически неактивините лица по ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.018-0033-С01 „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.

В дейностите трябва да се включат 25 безработни лица, които ще преминат през следните обучения:

  1. Дейност 9: Обучение за придобиване на ключови компетентности: Ключова компетентност 4: Дигитална компетентност.

           Дейността е насочена за подобряване на знанията и придобиване на умения в четири основни направления – компютърна грамотност, интернет грамотност, медийна грамотност, информационна грамотност.

 

2.  Дейност 10: Обучение за придобиване на ключови компетентности: Ключова компетентност 1: Общуване на български език.                Основните цели на това обучение са – познания за граматичната структура на езика, обогатяване на лексикалния запас, изграждане на поведенчески стратегии, изграждане на толерантност за общуване в мултикултурна и мултиетническа среда, придобиване на знания за бита, културата, поведенческите модели и ценностната система на българите.