ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на урегулиран поземлен имот с площ 3290 кв.м., съставляващ УПИ ІІ в кв.124 по плана на с.Комарево
29.07.2019

ОБЯВА

В изпълнение на Заповед № РД-08-455 от 19.07.2019 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на урегулиран поземлен имот с площ 3290 кв.м., съставляващ УПИ ІІ в кв.124 по плана на с.Комарево /АОС №8142 от 26.03.2014 година/.
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 08.08.2019 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 15.08.2019 г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена /годишна наемна вноска/197,40 лв. /сто деветдесет и седем лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл.45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. до 07.08.2019 г. (до 16:00 ч. до 14.08.2019 г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. до 07.08.2019 г. (до 16:00 ч. до 14.08.2019 г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС, представляващ сума в размер на 19,74 лв. (деветнадесет лева и седемдесет и четири стотинки), се внася до 16:00 ч. до 07.08.2019 г. /до 16:00 ч. до 14.08.2019 г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
IBAN  BG54IABG74733310030073
BIC  IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен
  1. Оглед на имотаможе да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0878 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“