ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост
31.10.2018

ОБЯВА

В изпълнение на Решение № 592 от 27.09.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-597 от 30.10.2018 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: помещение, с обща площ 30.00 кв.м., ., разположено в Масивна сграда на един етаж със ЗП 360 кв.м. /Здравна служба/, находяща се в УПИ I, кв. 22 по плана на с. Славовица /АОС № 160 от 30.10.1998 година/, за разкриване на дрогерия
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 09.11.2018 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 16.11.2018 г. в същия час и при същите условия.
  2. Началната тръжна цена /месечен наем/ е определена в размер на 48,90 лв. /четиридесет и осем лева и деветдесет стотинки/ без ДДС, сума облагаема, съгласно изискванията на чл.45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 08.11.2018 г. (до 16:00 ч. на 15.11.2018 г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00ч. на 08.11.2018 г. (до 16:00ч. на 15.11.2018 г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС или сума в размер на 4,89 лв. (четири лева и осемдесет и девет стотинки) внесен до 16:00 ч. на 08.11.2018 г. /до 16:00ч. на 15.11.2018 г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
IBAN  BG54IABG74733310030073
BIC  IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен
  1. Оглед на имотаможе да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация
тел. 06552 22–81 и 0878 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“