ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 67012.222.26
29.10.2018
 
ОБЯВА

В изпълнение на Решение № 537 от 27.04.2018 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-584/26.10.2018г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за  Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 67012.222.26 / предходен номер по КВС 222026/, с площ 8.054 дка, IV категория, начин на трайно ползване „Нива“, находящ се в местността „Долна лъка“, по КККР на с.Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен /АОС №8983 от 12.10.2018 година/.
Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 08.11.2018 г. от 11:30 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 15.11.2018 г. в същия час и при същите условия.
  1. Начална тръжна цена (НТЦ)15 300.00 лв. / петнадесет хиляди и триста лева /, сума необлагаема с ДДС, съгласно чл.45 ал.1 от ЗДДС.
  2. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 07.11.2018 г. (до 16:00 часа на 14.11.2018г. за повторния търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG 78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF, Вид плащане 447000,
Банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон  Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация - до 16:00 ч. на 07.11.2018 г. (до 16:00 часа на 14.11.2018г. за повторния търг), в стая № 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие - в размер на 10% от началната тръжна цена или сума в размер– 1530.00 лв. /хиляда петстотин и тридесет  лева/се внася в срок до 16:00ч. на 07.11.2018 г. (до 16:00 часа на 14.11.2018г. за повторния търг), в касата на Общината – стая № 106 или по банкова сметка на Община Долна Митрополия
IBAN BG54IABG74733310030073, BIC IABGBGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Оглед на недвижимия имот – може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа, определени за провеждането му.
За справки и информация: тел. 06552 22–81 и 0879124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“