Новини
На 13.09.2018 г. в гр.Долна Митрополия беше проведено учение „Дейност на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия,органите за управление и силите на Единната спасителна система /ЕЕС/ при възникване на авиационен инцидент на територията на община Долна Митрополия“.
13.09.2018
 
На 13.09.2018 г. в гр.Долна Митрополия беше проведено учение  „Дейност на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия,органите за управление и силите на Единната спасителна система /ЕЕС/ при възникване на авиационен инцидент на територията на община Долна Митрополия“. На свиканото заседание на щаба присъстваха: г-жа Поля Цоновска –Кмет на община Долна Митрополия и ръководител на учението , г-н Станислав Атанасов - Директор на  Районна служба пожарна безопасност и защита на населението“/РСПБЗН/ - Плевен, Ивайло Пешаков –Началник щаб на ВВУБ „Георги Бенковски“ гр.Долна Митрополия, г-н Анатоли Балбуров –Началник на участък ПБЗН гр.Долна Митрополия, г-н Младен Василев – Началник РУ на МВР гр.Долна Митрополия, г-н Лукан Луканов – Директор на областен съвет на БЧК, д-р Детелин Луканов – Началник на Центъра за спешна медицинска помощ – гр.Долна Митрополия,   г-н Валентин Ерминов – представител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД –направление Плевен, г-н Огнян Иванов – ръководител общинско звено към ВиК Плевен,  г-н Димитър Димитров – Началник сектор „Контрол и охрана“ –Регионална служба „Военна полиция“, инж.Радослав Илиев –РИОСВ Плевен,г-н Живко Иванов –Областно пътно управление, общински щаб за изпълнение на общински план за защита при бедствие /ЩИОбщПБЗ/, служители от общинска администрация, доброволно формирование „Долна Митрополия“.     
            Учението, което беше осъществено в административната сграда на община Долна Митрополия и района на Военно въздушна учебна база /ВВУБ/ „Георги Бенковски“гр.Долна Митрополия, имаше за цели : Усвояване и проиграване на общински план за защита при бедствия и плана за защита при бедствия на пребиваващите в сградата на общинска администрация; проверка готовността на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия; повишаване на знанията, уменията и практическите навици на участниците в учението по оповестяване, събиране на информация, оценка на обстановката, подготовка на предложения за решение за провеждане и ръководство на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи /СНАВР/ и подобряване на координацията на действията на изпълнителната власт, органите за управление, и силите на Единната спасителна система за провеждане на СНАВР при възникване на авиационен инцидент и пожар на територията на община Долна Митрополия.