ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на имот – частна общинска собственост представляващ помещение с площ 12,28 кв. м., находящо се в едноетажна нежилищна сграда, разположена в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна Митрополия
25.06.2018

 

ОБЯВА

 

На основание Заповед № РД-08-316 от 22.06.2018 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на имот – частна общинска собственост представляващ помещение с площ 12,28 кв. м., находящо се в едноетажна нежилищна сграда, разположена в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна Митрополия /АОС № 200 от 09.12.1999 година/.
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 06.07.2018 г. от 09:30 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 13.07.2018 г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена на месечна наемна вноска – 20,14 лв. /двадесет лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС, сума облагаема, съгласно изискванията на чл.45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 05.07.2018 г. (до 16:00 ч. на 12.07.2018 г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 04.07.2018 г. (до 16:00 ч. на 13.07.2018 г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС или сума в размер на 2,01 лв. (два лева и една стотинки) внесен до 16:00 ч. на 04.07.2018 г. /до 16:00 ч. на 13.07.2018 г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
IBAN  BG54IABG74733310030073
BIC  IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен
  1. Оглед на имотаможе да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0878 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“