ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на Терен № 2 с площ 10.00 кв.м., представляващ част от УПИ ХІІ, кв. 190 по плана на гр. Тръстеник
28.05.2018
 
ОБЯВА
 
 
В изпълнение на Решение № 370 от 27.07.2016 г. на Административен съд - Плевен, постановено по административно дело № 410/2016 година /влязло в законна сила на 21.01.2018 година/ и на основание Заповед № РД-08-253 от 23.05.2018година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на Терен № 2 с площ 10.00 кв.м., представляващ част от УПИ ХІІ, кв. 190 по плана на гр. Тръстеник /АОС № 3764 от 13.06.2008 година/, за разполагане на преместваем обект /Павилион/.
1.Дата и място за провеждане на публично оповестения конкурс - конкурсът ще се проведе на 04.06.2018 година, от 11.30 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия.
При неявяване на кандидати, повторен публично оповестен конкурс ще се проведе на 11.06.2018 година, в същия час и при същите условия.
2.Начална конкурсна цена 30,00 лв. /тридесет лева/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл.45, ал.7 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
3.Цена на конкурсната документация - 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС, или 30.00 лв. /тридесет лева/ с ДДС, внесена до 16.00 ч. на 01.06.2018 год. /до 16.00часа на 08.06.2018 год. за повторния конкурс/ в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
            4.Получаване на конкурсната документация –до 16.00 ч. на 01.06.2018 год. /до 16.00 часа на 08.06.2018 год. за повторния конкурс/ в стая № 309, след представяне на документ за закупуването й.
5.Депозит за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена или сума в размер на 3,00 лв. /три лева/ без ДДС, се внася в срок до 16.00 ч. на 01.06.2018 г. (до 16.00 часа на 08.06.2018 г. за повторния конкурс), в касата на общината – стая № 106, или по банкова сметка 
IBAN BG54IABG74733310030073,
BIC IABGBGSF,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
6.Оглед на недвижимия имот – Може да се извършва всеки работен ден след закупуване на конкурсната документация до датата определена за провеждане на публично оповестения конкурс.
7.Дата и място за предоставяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публично оповестения конкурс в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0878124952 /Отдел ЗСД/