ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „посевна площ“, изоставена нива“, „друга изоставена нива“, „ерозирано нива“ и „зеленчукова култура“
09.05.2018

ОБЯВА

 

  1. На основание Заповед № РД-08-217 от 03.05.2018 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „посевна площ“, изоставена нива“, „друга изоставена нива“, „ерозирано нива“ и „зеленчукова култура“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2018/2019 година, както следва:
  2. 1. На 17.05.2018 г. от 09:30 ч. за поземлени имоти по КВС за землището на с.Славовица, както следва: ПИ № № 017006, 020024, 021018, 021048, 022022, 023024, 025010, 027014, 039018, 040014, 047003, 050011, 052014, 077095, 078022, 083004, 085005, 085009, 086001, 087007, 088011, 096003, 098003, 099002, 104003, 108032, 116005, 122001, 123009, 124018, 125010, 133001, 134003, 137005, 137007, 137013, 140003, 144001, 146009, 148007, 149015, 151001, 152009, 173001, 176003, 176007, 177017, 201013, 202119, 216031, 216081, 223021, 224031, 225015, 230100, 304003, 304004, 503004, 505001, 505002, 505006, 505011, 505012, 505013, 505017, 505018, 506004, 506006, 506007, 507014, 508006, 508009, 508010, 508018, 510001, 510005, 510010, 510013, 510014, 510015, 510016, 510018, 511008, 511011, 511014, 511028, 511031, 514002, 514006, 514011, 514013, 514015, 515013, 515026, 515043, 515045, 515048, 515050, 516019, 516020, 516023, 517017, 517034, 517042, 517053, 517055, 518004, 518018, 518023, 518026, 518031, 518052, 519006, 526012, 526013, 526014, 526015, 572007 – Приложение №1.
  3. 2. На 18.05.2018 г. от 09:30 ч. за поземлени имоти по КВС за землището на с.Ореховица, както следва: ПИ № № 000314, 000342, 000465, 000486, 000631, 001004, 001072, 001111, 001144, 001150, 001154, 001155, 001160, 001161, 001172, 001298, 010019, 010020, 011006, 013040, 015028, 017021, 018014, 023027, 023032, 024038, 025001, 032012, 033015, 033037, 034003, 036003, 050051, 065020, 066027, 069037, 077016, 077032, 078042, 080034, 082045, 083001, 092020, 093001, 093003, 094010, 095013, 101035, 102040, 104007, 105014, 105042, 107002, 107022, 107023, 108027, 109001, 109011, 109019, 110015, 112025, 112028, 114016, 114031, 116022, 116043, 117005, 117009, 117050, 118027, 121022, 122016, 122035, 124002, 124003, 124004, 124005, 128011, 129005, 149010, 151027, 153011, 156077, 161040, 162026, 170014, 172014, 176016, 177047, 179039, 180015, 183048, 183050, 183054, 186015, 201001 – Приложение №2.
  4. 3. На 18.05.2018 г. от 13:30 ч. за поземлени имоти по КВС за землището на гр.Тръстеник, както следва: ПИ № № 000324, 095003, 095006, 097006, 097014, 097051, 098009, 098015, 101007, 101045, 102011, 102013, 102031, 127042, 134005, 141007, 143020, 148018, 152014, 153027, 153035, 155024, 158047, 158054, 158061, 158065, 159010, 159028, 163041, 164015, 164018, 165001, 165009, 165010, 165012, 166007, 166008, 167056, 168026, 168078, 170008, 184004, 184023, 185016, 185018 – Приложение №3.
  5. II. При неявяване на кандидати или останали свободни имоти, повторни публични търгове да се проведат при същите условия и часове, както следва:
  • 30.05.2018 г. за поземлени имоти по КВС за землищата на с.Славовица;
  • 31.05.2018 г. за поземлени имоти по КВС за землището на с.Ореховица и гр.Тръстеник;

III. Начална тръжна цена (годишна наемна вноска) – 50,00 лв./дка (петдесет лева на декар) за всички категории земеделски земи с начин на трайно ползване „нива“, „посевна площ“, изоставена нива“, „друга изоставена нива“, „ерозирано нива“ и „зеленчукова култура“, съгласно Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти.

  1. IV. Депозит за участие в размер на 10 % от общата за имота начална тръжна цена – внася се за всеки имот по отделно в срок до 16:00 ч. в деня, преди датата на провеждане на публичния търг, в касата на Общината стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:IBAN BG54IABG74733310030073, BIC IABGBGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен.
  2. V. Цена на документацията 25.00 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС, или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС) – внася се в срок до 16:00ч. в деня, преди датата на провеждане на публичните търгове, в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия: IBAN BG78IABG74738410032300, BIC IABGBGSF, Вид плащане 447000, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

            Документации за участие в публичните търгове се получават в стая 309 след представяне на документ за закупуването им.

  1. VI. Оглед на имотите - може да се извърши всеки работен ден в срока на закупуване на тръжната документация.

VII. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.

 

За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“