ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „посевна площ“, изоставена нива“, „друга изоставена нива“, „ерозирано нива“ и „зеленчукова култура“
04.05.2018
 
ОБЯВА
 
         На основание Заповед № РД-08-217 от 03.05.2018г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „посевна площ“, изоставена нива“, „друга изоставена нива“, „ерозирано нива“ и „зеленчукова култура“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2018/2019 година, както следва:

 
 1. На 15.05.2018 г. от 09:30 ч. за поземлени имоти по КВС за землището на с.Подем, както следва: ПИ № № 000161, 011011, 011029, 012007, 012009, 013027, 013036, 014013, 016019, 016021, 016027, 016050, 017001, 017158, 017159, 020024, 022020, 022021, 022023, 022024, 022025, 022042, 024016, 026022, 028009, 028012 , 033004, 034006, 035018, 036020, 036049, 036050, 038019, 038029, 039014, 041050, 043016, 045014, 046012, 046026, 046030, 046055, 051007, 053025, 056003, 056006, 056026, 058005, 065012, 068047, 068048, 068054, 068056, 068057, 068058, 068073, 068093, 071024, 072001, 072003, 073001, 310017, 520007, 590003, 610004, 620004, 910015, 920015, 930008 – Приложение №1.
 2. На 15.05.2018 г. от 11:00 ч. за поземлени имоти по КВС за землището на с.Рибен, както следва: ПИ № № 000286, 000287, 013028, 013029, 017042, 017043, 019006, 027002, 039006, 048017, 051030, 053013, 066050, 094010, 116016, 116031, 116039, 125011, 126023, 134003, 138001, 138026, 138028, 145002, 146013, 147008, 181001, 182001, 182006, 191002, 191006, 191022, 191024, 217009 – Приложение №2.
 3. На 15.05.2018 г. от 13:30 ч. за поземлени имоти по КВС за землището на с.Биволаре, както следва: ПИ № № 116022, 116023, 118001, 123055, 124016, 125052, 126016, 126018, 134019, 134025, 134048, 143020, 158001, 158016, 158017 – Приложение №3.
 4. На 15.05.2018 г. от 15:00 ч. за поземлени имоти по КВС за землището на с.Божурица, както следва: ПИ № № 000012; 000021; 000025; 000044; 000051; 000073; 000324; 000438; 000468; 000506; 000516; 032021; 045023; 057007; 064011; 083007; 089008; 111002; 141003 – Приложение №4.
 5. На 16.05.2018 г. от 09:30 ч. за поземлени имоти по КВС за землището на с.Комарево, както следва: ПИ №№ 001006; 003005; 004004; 004005; 008001; 008002; 008005; 008012; 009006; 012010; 014009; 020007; 027004; 027011; 031013; 036003; 036012; 037003; 038004; 041008; 042001; 043013; 044004; 047013; 051010; 052015; 052016; 060011; 062002; 064007; 068015;069004; 071021; 073006; 074002; 075004; 078001; 078034; 081017; 082001; 082004; 082014; 082016; 082017; 084003; 093005; 093006; 098012; 100036; 101001; 101010; 101014; 104018; 110015; 113003; 116033; 116037; 119017; 122027; 122033; 122035; 123027; 123028; 132006; 134011; 134013; 136011; 138003; 140009; 167004; 169002; 169003; 170004; 175012; 181002; 182001; 185002; 185003; 185006; 203021; 204040; 211024; 211030; 226046; 226052; 226060; 233340; 233343; 233344; 233345; 233346; 233347; 233350; 233351; 233360; 233363; 239008; 251021; 255016; 259002; 259003; 262086; 279009; 279010; 282001; 283002; 299050; 299051; 302008; 407001; 421002; 421003; 421005; 432001; 435003; 437002; 437003; 437004; 439001; 440001; 440002; 442003; 442004; 444001; 444002; 444004; 444005; 444006; 447002; 447003; 449002; 449003; 449004; 449005; 450005; 450006; 450007; 451003; 451004; 451005; 451006; 451007; 452001; 452002; 452004; 452005; 452006; 453004; 453007; 453008; 454001; 454002; 467005; 469005 – Приложение №5.
 6. На 16.05.2018 г. от 13:30 ч. за поземлени имоти по КВС за землището на с.Горна Митрополия, както следва: ПИ № № 014018, 023006, 031011, 031012, 032006, 033017, 035016, 035018, 035019, 036016, 036023, 037025, 037033, 045011, 045014, 047025, 056002, 060003, 061001, 063007, 065009, 074005, 077004, 079007, 080010, 081006, 082002, 082003, 082007, 082008, 082009, 082010, 082012, 082013, 082014, 082015, 082016, 082017, 082018, 082019, 082020, 082022, 082023, 082024, 082025, 082026, 082028, 082029, 082030, 085101, 085102, 085103, 085104, 085105, 085106, 085107, 085108, 085109, 085110, 092009, 111012, 114009, 114010, 114011, 114012, 114013, 114014, 114015, 114017, 114018, 114019, 114020, 114021, 114022, 114023, 114024, 11402, 114029, 114030, 114031, 142009, 145006, 145014, 153006 – Приложение №6.
 7. На 16.05.2018 г. от 15:30 ч. за поземлени имоти по КВС за землището на гр.Долна Митрополия, както следва: ПИ № № 005014, 008021, 009001, 023004, 023006, 028009, 028017, 029005, 029006, 035001, 040008, 047001, 048001, 054029, 063031, 063034, 063037, 063040, 071003, 071017, 072013, 094013, 094014, 095017, 95018, 106010, 117001, 128007, 113004 – Приложение №7.
 
 1. II. При неявяване на кандидати или останали свободни имоти, повторни публични търгове да се проведат при същите условия и часове, както следва:
 • 28.05.2018 г. за поземлени имоти по КВС за землищата на с.Подем, с.Рибен, с.Биволаре и с.Божурица;
 • 29.05.2018 г. за поземлени имоти по КВС за землищата на с.Комарево, с.Горна Митрополия и гр.Долна Митрополия;
III. Начална тръжна цена (годишна наемна вноска) – 50,00 лв./дка (петдесет лева на декар) за всички категории земеделски земи с начин на трайно ползване „нива“, „посевна площ“, изоставена нива“, „друга изоставена нива“, „ерозирано нива“ и „зеленчукова култура“, съгласно Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти.
 1. IV. Депозит за участие в размер на 10 % от общата за имота начална тръжна цена – внася се за всеки имот по отделно в срок до 16:00 ч. в деня, преди датата на провеждане на публичния търг, в касата на Общината стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:IBAN BG54IABG74733310030073, BIC IABGBGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен.
 2. V. Цена на документацията 25.00 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС, или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС) – внася се в срок до 16:00ч. в деня, преди датата на провеждане на публичните търгове, в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия: IBAN BG78IABG74738410032300, BIC IABGBGSF, Вид плащане 447000, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
            Документации за участие в публичните търгове се получават в стая 309 след представяне на документ за закупуването им.
 1. VI. Оглед на имотите - може да се извърши всеки работен ден в срока на закупуване на тръжната документация.
VII. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
 
За справки и информация: тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“